PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do užité geofyziky - MG452P11
Anglický název: Introduction to applied geophysics
Český název: Úvod do užité geofyziky
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1122
Garant: Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
Vyučující: PhDr. RNDr. Jiří Dohnal
Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
Neslučitelnost : MG452P11E
N//Je neslučitelnost pro: MG452P11E
Anotace -
Poslední úprava: DATEL (06.10.2003)
teoretická a aplikovaná geofyzika, fyzikální vlastnosti hornin, geofyzikální metody (gravimetrie, magnetika, geotermika, geoelektrika, seismika, radiometrie, karotáž), způsoby interpetace naměřených dat, aplikace v geologiii, archeologii a životním prostředí
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Valenta, Ph.D. (02.11.2016)

Gruntorád, J., ed. (1985): Principy metod užité geofyziky (Principles of Applied Geophysics Methods), SNTL, Prague.
Brooks, M. (1991): An Introduction to Geophysical Exploration, Oxford, Blackwel Sci, Publ.
Mareš, S., ed. (1984): Introduction to Applied Geophysics, SNTL, Prague.
Mareš, S., ed. 1990: Úvod do užité geofyziky, SNTL, Praha,
Musset, A.E. and Khan, M.A. (2000): Looking into the Earth: An Introduction to Geological Geophysics, Cambridge University Press.
Robinson, E.S. and Coruh, C. (1988): Basic Exploration Geophysics, New York, John Viley and Sons.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Valenta, Ph.D. (06.01.2020)

zápočet: presence na cvičeních, odevzdání protokolů a zadané projektové práce
zkouška: písemná, okruh témat viz. otázky ke zkoušce

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.06.2009)

1. Historie a vývoj geofyziky, zařazení oboru mezi ostatními přírodními, spec. geologickými vědámi, klasifikace geofyzikálních metod

2. Gravimetrie: pojmy gravitace, tíhové pole Země, hustota minerálů a hornin, přístroje pro měření tíže, tíhové anomálie (Fayova a Bouguerova): opravy na pozici bodu a topografii, gravimetrické anomálie a mapy, jejich interpretace, úlohy řešitelné gravimetrií (strukturní geologie, mikrogravimetrie - dutiny)

3. Magnetometrie: magnetické pole obecně, magnetické vlastnosti materiálů, magnetické pole Země, remanentní a indukovaná magnetizace hornin, měření geomagnetického pole, magnetické anomálie a mapy, interpretace magnetických anomálií, použití magnetometrie

4. Geoelektrické metody: princip stejnosměrných a elektromagnetických (EM) metod, elektrické a EM vlastnosti, měrný odpor minerálů a hornin, odporové metody: profilování, sondování a multielektrodové měření, metoda spontánní a vyzvané polarizace, magnetotelurické pole Země: jeho měření a geologická interpretace, EM induktivní profilování a sondování, metoda VDV, metody přechodových jevů, letecké (aeroelektromagnetické) metody, rozsáhlá škála použití geoelektrických metod

5. Radionuklidové metody: zákony radioaktivního rozpadu, radioaktivita přírodnin, metody a jednotky registrace radioaktivity, detektory jaderného záření a radiometrické přístroje, radonové riziko, aeroradiometrické měření, radiometrická mapa ČR, použití radiometrických metod

6. Seismické metody: základní pojmy a zákony šíření seismického vzruchu, elastické vlny a jejich rychlosti, příčné, podélné a j. vlny, šíření v horninovém prostředí, obecný a paprskový model seismiky, seismické aparatury, seismografy, přirozené zdroje seismického vzruchu, šumy, seismicita, umělá generace seismického vzruchu, registrace měření, geofony, hodochrony, zpracování a interpretace seismických měření: mělká refrakční seismika, použití v geotechnice, reflexní seismika, metoda SRB (CDP), použití v naftovém průzkumu a výzkumu zemské kůry

7. Karotáž - geofyzikální měření ve vrtech: charakteristika a klasifikace karotážních metod podle principů a aplikace, metody: elektrické (odporové, vlastních a elektrodových potenciálů, indukční), jaderné (gama, gama-gama, neutron-neutron, neutron-gama), rentgenfluorescenční, magnetická, akustická, termometrie, měření technických parametrů vrtu a vlastností výplachu, použití karotáže v hydrogeologii, geotechnice, naftovém průzkumu, průzkumu nerostných surovin a další

8. Aplikace komplexu geofyzikálních metod v praxi:

a) environmentální geofyzika: ekologické projekty, aplikace v hydrogeologii (zmínka o proykaření), inženýrské geologii a geotechnice, zemědělství, archeologii,

b) průzkum ložisek nerostných surovin rudních a nerudních, energetických (uhlí, nafta, uran), speciálních (drahokamy, polodrahokamy aj.),

c) pro využití geotermální energie,

d) geologické mapování, strukturní geologie,

e) při vývoji hlubinného úložiště jaderného a rizikového odpadu,

e) při průzkumu stavby Země

9. Legislativa a ekonomika aplikace geofyzikálních metod: odborná způsobilost , geologické zákony a normy, účelnost a výběr použití metod vs. ekonomické otázky, odborná úroveň a prosperita geofyzikálních firem, jejich přístrojová a personální politika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK