Geofyzika - MG452P05
Anglický název: Geophysics
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/uhigug/present/geo_fyz.htm
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Vratislav Blecha, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: DATEL (06.10.2003)
teoretická a aplikovaná geofyzika, fyzikální vlastnosti hornin, geofyzikální metody (gravimetrie, magnetika, geotermika, geoelektrika, seismika, radiometrie, karotáž), způsoby interpetace naměřených dat, aplikace v geologiii a životním prostředí
Literatura
Poslední úprava: DATEL (06.05.2004)

Lowrie, W.: Fundamentals of Geophysics, Cambridge University Press, 1997.

Telford, W.M., Geldart, L.P., Sheriff, R.E.: Applied Geophysics, Cambridge University press, 1990.

Mareš S. a kol.: Úvod do užité geofyziky, SNTL Praha, 1990.

Sylabus -
Poslední úprava: DATEL (06.05.2004)

1. Geofyzika

Předmět studia geofyziky a její pozice mezi geovědami. Sledované fyzikální vlastnosti, jevy a pole. Globální fyzikální vlastnosti Země. Aplikace geofyziky pro řešení geologických problémů - užitá geofyzika a její metody. Obecné principy metod geologické interpretace výsledků měření v užité geofyzice.

2. Gravimetrie

Tíhové pole Země - popis a základní vlastnosti, tvar Země. Metody měření tíže . Standardy zpracování tíhových měření - zaváděné opravy a typy tíhových anomálií. Izostáze a izostatické anomálie. Hustoty hornin a aplikace gravimetrie v geologii. Tíhová mapa světa a tíhové projevy geologických megastruktur - návaznost na deskovou tektoniku. Tíhová mapa ČR. Metody geologické interpretace tíhových měření. Použití gravimetrie pro řešení problémů ložiskové a environmentální geologie.

3. Magnetometrie

Základní vlastnosti a veličiny magnetického pole. Magnetické vlastnosti materiálů a hornin. Zdroj magnetického pole Země. Složky geomagnetického pole a jejich časové variace. Geomagnetické mapy světa. Remanentní magnetizace a paleomagnetismus - návaznost na deskovou tektoniku. Měření totální složky a gradientu geomagnetického pole, aplikace magnetometrie v geologii. Magnetometrická mapa ČR. Použití magnetometrie při řešení problémů ochrany životního prostředí a vyhledávání nerostných surovin.

4. Seismika

Seismologie - studium zemětřesení a jeho vztah ke studiu stavby Země a procesů, které v ní probíhají. Mechanické vlastnosti hornin, elastická aproximace, reologické vlastnosti. Šíření seismických vln, seismický model Země. Zemětřesení - ocenění velikosti zemětřesení, magnitudo, intenzita, lokace ohniska, mechanismus ohniska. Časově prostorový výskyt zemětřesení, předvídání zemětřesení.

Užitá seismika - metody měření, základní pojmy zpracování a interpretace. Metoda společného reflexního bodu a principy geologické interpretace časových a hloubkový řezů. Příklady použití seismických metod při řešení problematiky vyhledávání ložisek surovin, inženýrsko-geologické a hydrogeologické problematiky.

5. Radiometrické metody užité geofyziky

Metody měření přirozené radioktivity, fyzikální základy a měření jaderného záření. Radioktivita hornin, základní metody průzkumu. Přehled metod jaderné geofyziky a jejich využití při řešení geologické problematiky. Radioktivita hornin Českého masivu.

6. GEOTERMIKA

Některé základní pojmy z termiky, šíření tepla, Fourierův zákon. Teplota povrchu Země, periodické změny teploty. Princip určování zemského tepelného toku, kontinentální a oceánský tepelný tok. Termální charakteristika litosféry, pláště a jádra.

Mělký geotermický průzkum - princip, teplotní anomálie, příklady aplikací.

7. GEOELEKTRIKA

Metody geoelektrického průzkumu, odpory hornin. Principy některých metod - odporová metoda, metoda SP a VP, EM profilování, metoda VDV, georadar. Příklady použití geoelektrických metod.

Vnější geomagnetické pole, jeho časové změny. EM indukce v Zemi, telurické proudy. Elektrická vodivost litosféry, svrchního a spodního pláště.

8. GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ VE VRTECH (KAROTÁŽ)

Podstata karotáže. Přehled základních metod - elektrické metody, metody jaderné karotáže, akustická karotáž, kavernometrie a inklinometrie, měření fyzikálních vlastností kapalin ve vrtu. Uplatnění karotáže, příklady.