PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika Země - MG452P04U
Anglický název: Physics of the Earth
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/uhigug/present/fyz_zem.htm
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: DATEL (06.10.2003)
Fyzikální pole Země a používané geofyzikální metody pro jejich studium, fyzikální vlastnosti vrstev Země, geochronologie, geologické megastruktury a jejich geofyzikální výzkum
Literatura
Poslední úprava: DATEL (06.05.2004)

Lowrie, W.: Fundamentals of Geophysics, Cambridge University Press, 1997.

Sylabus -
Poslední úprava: DATEL (06.05.2004)

1. Geofyzika

Podstata geofyziky, její pozice mezi vědami o Zemi, základní sledované fyzikální vlastnosti a jevy, globální vlastnosti Země, lokální geologické problémy - užitá geofyzika. Metody řešení úloh v geofyzice, modelování a inverze.

2. Gravitační pole

Tíže a gravitace, tvar Země, slapové jevy, základní vlastnosti gravitačního pole. Hustoty hornin a hustota Země. Měření tíže, typy tíhových anomálií, izostáze. Geologická interpretace tíhových anomálií, modelování, hustotní řezy. Tíhové projevy geologických megastruktur (kontinent, oceán, kontinentální okraj, rifty, subdukční zóny), tíhová mapa světa.

3. Magnetické pole

Základní vlastnosti a veličiny magnetického pole. Magnetické vlastnosti materiálů a hornin. Vnitřní zdroj geomagnetického pole, sekulární variace, složky geomagnetického pole, využití magnetického pole Země při studiu stavby Země. Indukovaná a remanentní magnetizace, druhy remanentní magnetizace. Paleomagnetismus, geomagnetické inverze - využití k analýze vzniku a pohybu oceánské kůry a litosférických desek.

4. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Elektrický odpor hornin. Elektrické pole v blízkém okolí Země, ionosféra. Vnější geomagnetické pole, struktura magnetosféry, proudové systémy. Časové změny geomagnetického pole vnějšího původu, variace, poruchy. Podstata EM indukce v Zemi, telurické proudy, skinefekt, sondážní metody. Elektrická vodivost kůry, svrchního pláště, elektrická astenosféra. Modely radiálního průběhu vodivosti v přechodní zóně a spodním plášti.

5. ZEMSKÉ TEPLO

Šíření tepla, Fourierův zákon vedení tepla. Teplota povrchu Země, periodické změny teploty. Zemský tepelný tok, princip jeho určování, specifika kontinentálního a oceánského tepelného toku. Termální charakteristika litosféry, geotermy. Termální model pláště, adiabatický gradient a odhady teploty, princip konvekce. Teplota v jádru, radiální průběh teploty v Zemi.

6. Seismologie a vnitřní stavba Země

Zemětřesení a jeho vztah ke studiu stavby Země a procesů, které v ní probíhají. Mechanické vlastnosti hornin, elastická aproximace, reologické vlastnosti. Seismické vlny, seismické paprsky, šíření seismických vln, seismický model Země. Zemětřesení - ocenění velikosti: magnitudo, intenzita; lokace ohniska, mechanismus ohniska. Použití lokací a řešení mechanismů ohniska ve vztahu k deskové tektonice. Časově prostorový výskyt zemětřesení, předvídání zemětřesení.

Využití seismických vln k poznání geologické stavby - užitá seismika, seismická tomografie.

7. Geochronologie - radiometrické určování stáří hornin

Význam, geologické metody (geologické vztahy, paleontologie,..), metody založené na radioaktivním rozpadu. Principy metod uhlíku C14, rubidium - stronciová metoda, kalium - argonová metoda a další.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK