PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Numerické modelování v aplikované geologii - MG451P75
Anglický název: Numerical modeling in applied geology
Český název: Numerické modelování v aplikované geologii
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Výuka probíhá s ohledem na situaci dle nařízení hyg. stanice hl.m. Prahy a MŠMT
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. David Mašín, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. David Mašín, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D.
Ing. Josef Rott, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. David Mašín, Ph.D. (04.04.2018)
Mechanika zemin: V předmětu se studenti seznámí se základy matematického modelování v geomechanice (mechanika zemin a mechanika hornin) a v hydrogeologii. Po definici potřebných pojmů mechaniky kontinua (napětí, přetvoření) se studenti seznámí se strukturou a způsobem kalibrace záklaních materiálových (konstitučních) modelů pro zeminy, jako jsou modely elastické a model Mohr-Coulombův. Poté jsou probrány metody řešení geotechnických úloh (metoda sítí, metoda konečných prvků) a předvedeny příklady nejčastěji používaného software. V rámci cvičení pak studenti v Introductory verzi software Plaxis řeší základní geotechnické úlohy (stabilita svahu, sedání plošného základu).

Mechanika hornin: Numerické modelování v aplikované geologii z pohledu mechaniky skalních hornin se týká pole napětí a přetvoření v kvazikřehkých materiálech - přírodních minerálních asociací, které vykazují značnou soudržnost jednotlivých komponentů i relativně velkou tuhost a pevnost jako celku. Výklad o modelování je zaměřen na rozdíly v přístupech klasické mechaniky kontinua a diskontinuitního horninového masivu. Důraz je kladen na kritérium pevnosti, které je spojeno mikrodynamikou vývoje trhlin při dosažení ultimátních napětí. Jsou představeny nejdůležitější numerické kódy pro řešení geotechnických problémů týkajících se interakce skalního masivu a antropogenních struktur.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. David Mašín, Ph.D. (04.04.2018)

Herle, I. (2003). Základy matematického modelování v geomechanice. Karolinum, Praha.

Šejnoha, M., Janda, T., Pruška, J. a Brouček, M. (2015). Metoda konečných prvků v geomechanice: Teoretické základy a Inženýrské aplikace. České vysoké učení technické v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT. 

Hudson J., Harrison J. (1997): Engineering Rock Mechanics, An Introduction to the Principles, Imperial College, ISBN 0080419127.
 
Hudson J., Harrison J. (2000): Engineering Rock Mechanics, Part 2: Illustrative Worked Examples, Imperial College, ISBN 0080430104.
 
Goodman, R. E. (1989): An Introduction to Rock Mechanics, ISBN 0471812005.

 

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. David Mašín, Ph.D. (04.04.2018)

Mechanika zemin:

1. Matematické základy

1.1 Kontinuum

1.2 Napetí

1.3 Přetvoření

2. Shrnutí chování zemin

3 Konstitucní modelování zemin

3.1 Parametry versus stavové promenné

3.2 Pružnost

3.3 Elasto-plasticita

3.4 Hypoplasticita

4. Numerické metody

4.1 Bilancní rovnice

4.2 Metoda sítí

4.3 Metoda konecných prvků

4.4 Metoda oddelených prvků

5. Geotechnický software

Mechanika hornin:

1. hodina - představení předmětu, pole napětí a přetvoření v kontinuu i diskontinuitní hornině, tuhost, pevnost horniny, vývoj trhlin
2. hodina - představení a popis nejdůležitějších kódů pro řešení geotechnických problémů týkající se mechaniky skalních hornin, možné typy úloh, příklady z praxe, case study - interakce masivu a tunelu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK