PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Inženýrská geologie II - MG451P72
Anglický název: Engineering Geology II.
Český název: Inženýrská geologie II
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jan Najser, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Richard Malát, Ph.D.
doc. RNDr. David Mašín, Ph.D.
RNDr. Jan Najser, Ph.D.
Ing. Josef Rott, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Najser, Ph.D. (14.02.2020)
První část předmětu se zabývá obeznámením se softwarem AutoCAD a jeho využitím pro IG účely. Druhá část je věnovaná klíčovým IG normám a předpisům a jejich praktickému využití.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jan Najser, Ph.D. (14.02.2020)

AutoCAD: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad

Druhá část: probírané IG normy, podklady k přednáškám

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Najser, Ph.D. (14.02.2020)

Pro udělení zápočtu předá student ve formátu .pdf grafickou přílohu kontrolního a zkušebního plánu přechodové oblasti mostu na dálnici a situační plán průzkumných prací.

Zkouška formou testu z druhé části předmětu věnované IG normám.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jan Najser, Ph.D. (14.02.2020)

 Přednášky 1-7 – přednášející R. Malát:

1 - Obeznámení se základními a běžnými softwary typu CAD, úvod do neprogramovaného kreslení ve 2D v prostředí AutoCAD (Autodesk).

2 - Kreslení čar a šraf, tvorba jednoduchého příčného řezu zářezovým tělesem s gabionem při patě.

3 - Psaní a kótování, práce v hladinách, seznámení s dalšími základními funkcemi (nastavení vlastností vrstvy, kopírování vlastností mezi objekty, otáčení, zrcadlení).

4 - Tvorba podélného profilu v prostoru přechodové oblasti mostu a sestrojení grafické přílohy kontrolního a zkušebního plánu této přechodové oblasti.

5 - Tisk, nastavení měřítek, tvorba rozpisek, nastavení papíru.

6 - Práce s bloky, tvorba situačních plánů, podkládání výkresu vektorovými a rastrovými externími referencemi.

7 - Tvorba jednoduchého situačního plánu geologických odkryvných prací.

Přednášky 8-9 – přednášející J. Rott:

8 - ČSN 73 6133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací - seznámení se s normou, zásadní statě, praktické konsekvence, "zrcadlení" mechaniky zemin.

9 - ČSN 731005 - Inženýrskogeologický průzkum, základní fáze průzkumu, požadavky normy, přínos, důležité statě

Přednášky 10-11 – přednášející D. Mašín:

10 - Seznámení s normou Eurokód 7 „Navrhování geotechnických konstrukcí“ – historie, základní principy.

11 - Seznámení s normou Eurokód 7 „Navrhování geotechnických konstrukcí“ – charakteristické hodnoty, návrhové přístupy, další části.

Přednášky 12-13 – přednášející J. Najser:

12 - Normy a zkušební postupy pro laboratorní zkoušky zemin, kvalita zkušebních laboratoří.

13 - Vybrané příklady vhodného a nevhodného použití zkušebních norem, nedostatky normalizovaných zkušebních postupů.

 

Poznámka:

Posloupnost přednášek se může měnit.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK