PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Instrumentace a monitoring v IG - MG451P67
Anglický název: Instrumentation and Monitoring in Engineering Geology
Český název: Instrumentace a monitoring v IG
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: DATEL (06.10.2003)
historický vývoj monitorovacích technik chování hornin, plánování monitoringu, přehled používaných terénních metod, sběr dat, zpracování a vyhodnocování, příklady aplikací v IG, předpověď chování horninového masívu
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (25.01.2008)

Povinná literatura:

Rozsypal, A.:Kontrolní sledování a rizika v geotechnice.

Bratislava: Jaga, 2001, 198 s.

Doporučená literatura:

Dunnicliff, J.: Geotechnical Instrumentation for monitoring Field Performance (WILEY), 1988, s. 76.

Hanna,T.H.: Field Instrumentation in Geotechnical Engineering Trans Tech Publication, 1985, s. 276.

Rozsypal A.: Kontrolní sledování v silničním stavitelství, Silniční obzor 1999

Rozsypal A., Veselý, A.: Geomonitoring při stavbě tunelu Mlčechvosty, konference Železniční mosty a tunely, 2002

Rozsypal A. Zemánek, I.: Hodnocení odezvy horninového masivu na ražbu tunelu prostřednictvím měření ve vrtech a ve výrubu. Tunel č. 2/2002

Rozsypal A. Metodika měření odezvy horninového masivu na ražbu tunelu. Čas. Zakládání staveb. Č. 2. Roč. 2003

Rozsypal A., Zemánek I., Hazardous Passage of Mrazovka tunel under a Reinforced Cocrete Structure, Cong. Of ISRM, Johanesbourg, ( 2003)

Bucek R., Kolesa K, Rozsypal A., Vrba O., Comprehensive Application of Geotechnical Methods to the Excavation of the Kobylisy One ? Vault Metro Station. Revue CzTC ITA Tunel No 3. 2003

Základní geotechnická zpráva, nástroj pro řízení rizik v tunelování. Tunel č. 4, 2006

Geotechnická problematika hlubinných úložišť jaderného odpadu. Tunel č. 3, 2007

Využití informačního systému BARAB při monitoringu ražby tunelů Slivenec Tunel č. 4. 2007 ( Spoluautoři Bernard, Mikolášek)

Firemní literatura ( webové stránky)

Glötzl Geonor

Soldata SISGEO

Geocon

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (04.01.2012)

Podmínky zápočtu jsou účast na seminářích a vypracování písemného závěrečného elaborátu.

Zkouška probíhá ústně, s diskuzí nad písemným elaborátem, doplněná přímými otázkami.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (18.10.2011)

ÚLOHA GEOTECHNIKY

Co je geotechnika. Zvláštní povaha hornin. Rozdíl mezi zeminou a skalní horninou.

Úloha měření v geotechnice. Měření v laboratoři a kontrolní sledování. Cíl měření v laboratoři.

Cíl kontrolního sledování. Definice kontrolního sledování. Přínosy kontrolního sledování

KONTROLNÍ SLEDOVÁNÍ

Navrhování a provoz systému kontrolních sledování. Definice. Posloupnost kroků při zpracovávání projektu kontrolního sledování. Výběr veličin, typu měřícího zařízení, měřících míst. Sběr měřených dat. Zpracování a prezentace dat.

Hodnocení dat. Nejistoty, chyby při měření. Hodnocení výsledků měření. Výstižná interpretace. Dálkový přenos dat.

Koncept varovných stavů. Základní přístupy. Stupně varovných stavů. Kritéria pro hodnocení varovných stavů. Opatření související s varovnými stavy.

Možnosti využití matematického modelování při projektování a vyhodnocování výsledků kontrolního sledování. Analytické metody. Numerické modelování. Fyzikální modelování. Kombinace metod analytických a metody konečných prvků.

Zpětné analýzy a parametrické výpočty.

Dimenzování systémů kontrolních sledování.

Stručný přehled měřící techniky. Úvod. Měření sil. Měření napětí v hornině. Měření pórových tlaků. Měření posuvů na povrchu hornin a objektů. Metody geodetické. Přímé měření posuvů. Měření náklonů. Hydrostatická nivelace. Měření přetváření uvnitř horninového masivu ve vrtech. Měření geoakustických emisí.

Obchodní smlouvy na projekt a na provedení kontrolního sledování. Náležitosti projektu kontrolního sledování. Kompetenční vztahy mezi subjekty, které se podílejí na kontrolním sledování. Zpráva o vybudování systému kontrolního sledování

KONTROLNÍ SLEDOVÁNÍ PRO RŮZNÉ INŽENÝRSKÉ ÚLOHY

Zemní a skalní svahy. Technická definice problémů. Hypotéza přetváření. Stanovení cílů kontrolního sledování. Metody kontrolního sledování na povrchu sesuvu. Metody kontrolního sledování uvnitř horninového masivu. Zvláštnosti sledování stability skalních svahů. Příklad kontrolního sledování svahu Jezerka.

Hluboké pažené základové jámy. Technická definice problému. Hypotéza přetváření. Stanovení cílů kontrolního sledování. Sledování pažících prvků. Sledování okolí jámy. Zvedání dna stavební jámy. Příklad kontrolního sledování stavební jámy Radlická.

Povrchové liniové stavby. Technická definice problémů. Přetváření stlačitelného podloží pod vysokým násypem. Stanovení cílů kontrolního sledování násypu na měkkém podloží. Příklad kontrolního sledování násypu Modla.

Přehrady. Technická definice problému. Hypotézy přetváření. Stanovení cílů kontrolního sledování přehrad. Kontrolní sledování během výstavby přehrady. Kontrola chování hráze během jejího provozu. Kontrolní sledování různých druhů hrází. Příklad kontrolního sledování sypané hráze Josefův důl.

Podzemní stavby. Technická definice problému. Hypotéza přetváření. Stanovení cílů kontrolního sledování podzemních staveb. Kontrolní sledování přetvoření hornin. Kontrolní sledování ostění. Kontrola stability podzemního díla. Příklady kontrolního sledování typických podzemních děl. Příklad kontrolního sledování západní tunelové trouby tunelu Mrázovka.

Základové konstrukce. Technická definice problému. Hypotéza přetváření. Cíle kontrolního sledování základových konstrukcí. Kontrolní sledování základových konstrukcí. Základy vysokých objektů. Zvláštní objekty. Příklad kontrolního sledování základové desky sila v Čekanicích.

Skládky odpadů. Technická definice problému. Ekologická rizika spojená s provozováním skládek. Stanovení cílů kontrolního sledování. Zvláštnosti kontrolního sledování podzemních úložišť

PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ PŘEDPOVĚDI PŘETVÁŘENÍ A PORUŠOVÁNÍ HORNINOVÉHO MASIVU

Inženýrské cíle předpovědi přetváření. Využití matematického modelování pro předpověď přetváření horninového masivu.

Hlavní metodické přístupy k předvídání přetváření. Činitelé ovlivňující přetváření horninového masivu: způsobené změnou silového pole, související s postupnými změnami fyzikálních vlastností hornin. Analytický přístup k předvídání přetváření horninového masivu. Časový průběh přetváření hornin ve fázi jejich porušování. Různé způsoby porušování hornin. Porušení smykem. Křehké porušení. Kreep (ploužení). Zvláštní způsoby porušování hornin.

KONTROLA GEOTECHNICKÝCH RIZIK

Koncepce a definice geotechnického rizika. Základní východiska. Příklady nežádoucích jevů v geotechnice. Průběh kontroly geotechnického rizika. Nejistoty v hodnocení geotechnických rizik. Stanovení pravděpodobnosti vzniku nežádoucích jevů. Metodické postupy při snižování geotechnických rizik. Pojem přípustného rizika. Pojem kontrolovaného rizika. Praktické možnosti snižování geotechnického rizika. Vztah mezi náklady na snižování geotechnického rizika a dosaženým účinkem. Základní strategie při snižování geotechnických rizik. Praktické příklady kontroly geotechnických rizik. Riziková analýza při rozhodování o koncepci projektu velkých inženýrských staveb. Riziková analýza dílčí operace. Kontrola geotechnických rizik při tunelových stavbách metodou DAT. Rozhodovací blokdiagramy pro kontrolu geotechnických rizik. Plánování využití území ohroženého geotechnickými riziky. Příklad nezvládnutého geotechnického rizika. Tunel Heathrow. Význam kontroly geotechnických rizik.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK