PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Regionální inženýrská geologie - MG451P64
Anglický název: Regional Engineering Geology
Český název: Regionální inženýrská geologie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Ing. Jan Novotný, CSc.
Vyučující: Mgr. Jiří Zmítko
Anotace -
Poslední úprava: DATEL (06.10.2003)
IG hodnocení přírodího prostředí, metody IG rajonovani, regionální IG klasifikace hornin, regionální IG Českého masívu a Západních Karpat, používané mapy
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (27.10.2011)

Matula, M. - Pašek, J., 1986: Regionálna inžinierska geológia, ALFA Bratislava, SNTL PRAHA.

Chlupáč, I. a Kol., 2002: Geologická minulost České republiky, ACADEMIA.

Mísař, Z., Dudek, A., Havlena, V., Weiss, J., 1983: Geologie ČSSR I, ČESKÝ MASÍV, SPN PRAHA.

Zeman, O., 1977: Regionální geologie ČSSR, Skripta ČVUT PRAHA.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (02.11.2011)

Zápočet: podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na výuce

Zkouška: zkouška probíhá v první fázi písemnou formou, poté následuje ústní zkoušení

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (27.10.2011)

  • Úvod do předmětu Regionální inženýrská geologie

  • Hodnocení prostředí v regionální inženýrské geologii

  • Inženýrskogeologická rajonizace České republiky

  • Inženýrskogeologické poměry Českého masívu

o region krystalinika Českého masívu

o region nemetamorfovaného předvariského podkladu

o region permokarbonských pánví

o region křídových pánví

o region terciérních depresí

o region neovulkanitů

  • Inženýrskogeologické poměry Západních Karpat

o region karpatského flyše

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK