PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Inženýrská geologie I - MG451P62
Anglický název: Engineering Geology I.
Český název: Inženýrská geologie I
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Mgr. František Dragoun
Vyučující: RNDr. Mgr. František Dragoun
RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D.
Mgr. Tereza Šmejkalová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (11.11.2011)
Aplikace geologie v jednotlivých oborech technické činnosti člověka (úkoly průzkumu, IG poměry území, hlediska pro posouzení IG podmínek výstavby), IG problémy těžby a zpracování hornin (zemní a skalní práce, účelová těžba místních stavebních materiálů, zpracování hornin do stavebních konstrukcí, IG problémy při zlepšování horninového prostředí, úkoly IG při posuzování staveniště (základová půda, IG podklady pro návrh základů, posouzení IG a GT podmínek výstavby, IG problémy při těžbě nerostných surovin a zahlazení negativních účinků těžby.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Trnková (29.09.2017)

Pašek, J., et al. (1995) Inženýrská geologie 1. Česká matice technická, technický průvodce, svazek 76, Praha.

Pašek, J., et al. (1995) Inženýrská geologie 2. Praha.

Turček P., Hulla J. (2004) Zakladanie stavieb. Bratislava 

Klepsatel Fr., Raclavský Jar. (2007) Bezvýkopová výstavba a obnova podzemních vedení. Bratislava

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (11.11.2011)

Podmínkou zápočtu je vypracování písemného testu, obsahujícího 12 otázek, které svým obsahem pokrývají prakticky celou náplň předmětu. Studenti mají na kažkou otázku zhruba 6 min., přičemž se při vyhodnocení testu používá bodový systém od 1 do 5 bodů. Ke splnění požadavků je třeba dosáhnout minimálně 50 % bodů, z maximálně možných 60 bodů.

Samotná zkouška má ústní chrakter. Výslednou známku také ovlivňuje výsledek zápočtového testu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Trnková (27.09.2017)

Sylabus – Inženýrská geologie 1 – MG451P62

Základní úkoly IG, obecné zásady, pracovní metody, legislativa

Navázání na UIG, základní náplň IG průzkumu, zjištění IG poměrů + geotechnické podmínky výstavby. Geologické aspekty při posuzování horninového a zemního masivu. Základní zákony a normy, geologický zákon, horní zákon. Odborná způsobilost, odpovědný řešitel, ČAIG, ČKAIT.

Zvláštní otázky IG průzkumu a dozoru, HG problémy při zakládání staveb

Mimořádné problémy – poddolování, seizmika, radon, exploziva v základové půdě, staré zátěže, kontaminace, extrémní teplotní vlivy, vibrace. Sledování objektů v okolí, pasportizace, speciální zakládání, hluboké stavební jámy, podklady pro stabilitní řešení svahů jámy. Hladina podzemní vody, chemismus, ochrana proti vodě, likvidace srážkových vod vsakováním, přítoky do staveniště, odvodnění a snižování hladiny, vlivy na okolí.

IG problémy těžby a zpracování hornin.
Zemní a skalní práce, těžitelnost hornin (zatřídění hornin), stabilita přirozených a umělých svahů (trvalých a dočasných), problematika účelové těžby místních stavebních materiálů, problémy zpracování hornin do zemních konstrukcí.

IG podmínky stability přirozených a umělých svahů.

Podmínky a příčiny vzniku svahových pohybů, typy svahových pohybů, metody řešení stability svahu, speciální úkoly a metody IGP svahových pohybů, prevence a sanace.

IG problémy při zlepšování kvality horninového prostředí.
Odvodňování (povrchové a hloubkové), zhutňování hornin, snižování propustnosti hornin, kritéria přípustné propustnosti pod vodohospodářskými stavbami, trysková injektáž, zabraňování průsaku podzemních vod metodami speciálního zakládání staveb, nahrazování nevhodných zemin, stabilizace (mechanická a chemická), elektrochemické zpevňování, termické postupy, vyztužení hornin, kotvení.

Inženýrské sítě a vodohospodářské stavby.
Výběr trasy, způsob realizace, podzemní a nadzemní inženýrské sítě, protlaky, výkopy a zpětné zásypy, telekomunikační objekty (věže, stožáry). Přehrady, přehradní nádrže, plavební a jiné kanály, kanalizační stoky, čistírny odpadních vod.

Pozemní a průmyslové stavby
Rodinné a bytové domy, nenáročné a náročné stavby v jednoduchých a složitých základových poměrech, geotechnické kategorie. Hloubka založení, podsklepení, obsypy. Haly, jeřábové dráhy, zvláštní konstrukce, skládky, založení objektu, zemní pláň podlah – úpravy, sanace, kontrola únosnosti.

Dopravní stavby -  silniční a železniční stavby
Výběr trasy, zemní práce, zemní konstrukce a zemní pláň – parametry, konstrukční vrstvy. Mosty, propustky, hluboké zářezy, GTP podle TP76, GTP podle předpisu ČD S4 a hlavní zásady GTP žel. spodku.

Podzemní stavby
Štoly, tunely, šachty, kaverny, podzemní úložiště. Tunelářské klasifikace hornin a horninového masivu, hodnocení horninového masivu, razicí metody, vystrojení výrubu, sanace horninového masivu, voda v podzemí.

Norma ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum
Podrobné seznámení s normou, vazba IG prací na práci projektanta, problematika nedostatečného průzkumu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK