PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mechanika zemin II - MG451P60
Anglický název: Soil Mechanics II
Český název: Mechanika zemin II
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jan Najser, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Najser, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout CV1_babovicka_2020.pdf cvičení č. 1 RNDr. Jan Najser, Ph.D.
stáhnout MZ2_harmonogram_2019-20_update1.pdf harmonogram RNDr. Jan Najser, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Najser, Ph.D. (14.02.2020)
Předmět navazuje na Mechaniku zemin 1. První část předmětu se věnuje doplnění a prohloubení znalostí o chování zemin (kritické stavy, přirozené vs. rekonstituované zeminy, nenasycené zeminy). Druhá část se věnuje řešení základních úloh geotechniky jednoduchými analytickými metodami. Řešení stabilitních úloh pomocí plastických teorémů a metodou mezní rovnováhy. Probírané aplikace: stabilita svahu, základu, opěrné konstrukce; sedání základu; zhutňování zemin; úprava zemin.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jan Najser, Ph.D. (14.02.2020)

Povinná literatura: Atkinson, J.H. (1993 nebo 2007) An introduction to the mechanics of soils and foundations. McGraw Hill.
Doporučená: Záruba, Q. a Mencl, V. (1969 nebo 1987) Sesuvy a zabezpečování svahů. Academia.
Další rozšiřující literatura viz podklady k přednáškám (poskytují se na pouze při účasti na příslušné přednášce).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Najser, Ph.D. (14.02.2020)

Zkouška: písemná forma, stručné odpovědi na 20 otázek, včetně např. načrtnutí grafů, jednoduchého výpočtu zpaměti apod. Nejsou povoleny žádné pomůcky, kalkulačky a telefony. Klasifikace 3 při výsledku 55-70%; 2 při 70-85%; 1 při 85-100% (započítává se případná penalizace za pozdě odevzdaná cvičení, viz níže).

Zápočet: Podmínkou udělení je aktivní účast na práci v laboratoři a odevzdání všech správně vypracovaných zpráv podle harmonogramu za každého zvlášť. Odevzdávat lze pouze výtisky, nikoliv soubory emailem. Nejvhodnější je odevzdávat zprávy během přednášek.

Za neomluvené nedodržení data odevzdání cvičení (viz harmonogram) se zpřísňují kritéria pro hodnocení zkouškové písemky: snižuje se počet dosažených bodů o 2,5% za každý nedodržený termín.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jan Najser, Ph.D. (14.02.2020)

1 – kritický stav

2 – přirozené zeminy

3 – nenasycené zeminy

4 – zhutnitelnost a kontrola zhutnění

5 – geotechnické úlohy; praktické využití Mohrových kružnic

6 – únosnost

7 – stabilita svahu I

8 – stabilita svahu II

9 – zemní tlaky

10 – napětí a sedání

11 – plošné a hlubinné základy

12 – úprava a zlepšování zemin

13 – doplnění látky, konzultace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK