PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mechanika zemin I - MG451P55
Anglický název: Soil Mechanics I
Český název: Mechanika zemin I
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jan Najser, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Najser, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout MZ1_harmonogram_2019-20.pdf RNDr. Jan Najser, Ph.D.
stáhnout 1_popis_2019-fin.pdf cvičení č. 1 RNDr. Jan Najser, Ph.D.
stáhnout 2_modul_2019.pdf cvičení č. 2 RNDr. Jan Najser, Ph.D.
stáhnout 3_propustnost_2019.pdf cvičení č. 3 RNDr. Jan Najser, Ph.D.
stáhnout 4_edometr_2019.pdf cvičení č. 4 RNDr. Jan Najser, Ph.D.
stáhnout 5_triaxial_2019.pdf cvičení č. 5 RNDr. Jan Najser, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Najser, Ph.D. (23.09.2019)
Úvod do mechaniky zemin. Klasifikace a popis zemin; napětí v zeminách; vliv vody na jejich chování; pevnost; stlačitelnost; laboratorní zkoušky zemin.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jan Najser, Ph.D. (23.09.2019)

Povinná literatura: Atkinson, J. H., 2007 (nebo 1993), Mechanics of soils and foundations, Spon Press (několik výtisků je v knihovně sekce).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Najser, Ph.D. (23.09.2019)

Zkouška: písemná forma, stručné odpovědi na 20 otázek, včetně např. načrtnutí grafů, jednoduchého výpočtu zpaměti apod. Nejsou povoleny žádné pomůcky, kalkulačky a telefony. Klasifikace 3 při výsledku 55-70%; 2 při 70-85%; 1 při 85-100% (započítává se případná penalizace za pozdě odevzdaná cvičení, viz níže).

Zápočet: Podmínkou udělení je aktivní účast na práci v laboratoři a odevzdání všech správně vypracovaných zpráv podle harmonogramu za každého zvlášť. Odevzdávat lze pouze výtisky, nikoliv soubory emailem. Nejvhodnější je odevzdávat zprávy během přednášek.

Za neomluvené nedodržení data odevzdání cvičení (viz harmonogram) se zpřísňují kritéria pro hodnocení zkouškové písemky: snižuje se počet dosažených bodů o 2,5% za každý nedodržený termín.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jan Najser, Ph.D. (23.09.2019)

1+2 – popis a klasifikace zemin

Vlhkost. Materiálové charakteristiky: zrnitost (křivka zrnitosti), konzistenční meze, plasticita (plasticitní diagram).

Pojmenování a klasifikace zemin. Stavové charakteristiky: pórovitost, objemová hmotnost a tíha, fázový diagram, stupeň nasycení, konzistence, ulehlost.

3 – základy mechaniky

Napětí a přetvoření, Mohrova kružnice a její využití, základy chování materiálů: pružnost, plasticita, lineární a nelineární chování, Youngův modul, Poissonovo číslo.

4+5 – voda v zemině

Různé “formy” vody v zemině, kapilarita, princip efektivních napětí, hydrostatický tlak a výpočet napětí v zemině.

Proudění vody v zemině, stanovení hydraulické vodivosti, kritický hydraulický gradient, konsolidace, odvodněné a neodvodněné zatížení, stupeň konsolidace

6+7 – stlačitelnost a objemové změny

Izotropní a jednoosé stlačení, čára normálního stlačení, parametry stlačitelnosti, laboratorní stanovení stlačitelnosti, oedometr, normálně konsolidovaná a překonsolidovaná zemina, historie napjatosti zeminy, sedání, součinitel tlaku v klidu.

Součinitel konsolidace, jeho laboratorní stanovení a praktické využití. Objemové změny zemin: creep, bobtnání (a bobtnací tlak), prosedání, namrzavost.

8+9+10 - pevnost

Napěťo-přetvárný diagram, Mohr-Coulombova obálka pevnosti, dilatance, vrcholová pevnost, pevnost v kritickém stavu, kritický stav. Tvar obálky vrcholové pevnosti, pravá a “nepravá” soudržnost

Reziduální pevnost. Využití vrcholové, kritické a reziduální pevnosti v praxi, jejich stanovení v laboratoři: translační a rotační smyková krabice, triaxiální přístroj, metoda sypného úhlu

Dráhy napětí a jejich využití, neodvodněná pevnost, její stanovení a využití

11+12+…- doplnění látky

Praktické aspekty laboratorních zkoušek, jejich zadávání a provádění

Doplnění probrané látky, opakování, komentáře a konzultace ke cvičením


Náplň laboratorních cvičení:

1 – Zrnitost a konzistenční meze, klasifikace zemin

2 – Demonstrace měření Youngova modulu

3 – Hydraulická vodivost hrubozrnné zeminy v propustoměru

4 – Jednoosá stlačitelnost jemnozrnné zeminy v oedometru

5 – Drénovaná trojosá zkouška pevnosti hrubozrnné zeminy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK