PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do inženýrské geologie - MG451P51
Anglický název: Introduction to Engineering Geology
Český název: Úvod do inženýrské geologie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Ing. Jan Boháč, CSc.
Vyučující: Ing. Jan Boháč, CSc.
Ing. Petr Kycl
doc. RNDr. David Mašín, Ph.D.
RNDr. Jan Najser, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jan Boháč, CSc. (13.02.2009)
Základní předmět pro studium inženýrské geologie, náplň oboru, technický popis zemin a hornin, klasifikace zemin, inženýrskogeologické mapování, metody výzkumu, geodynamické procesy, svahové pohyby, objemové změny zemin, monitoring pohybu skalních masívů, geotechnické průzkumy pro zakládání a stavby povrchových a podzemních staveb, IG problémy v rámci důlních aktivit, environmentální úkoly aj.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Jan Boháč, CSc. (13.02.2018)

Matula, M. a Pašek, J. (1986) Regionálna inžinierska geológia ČSSR. SNTL, Praha.
Pašek, J. a Matula, M. (1995) Inženýrská geologie. TP 76, ČMT, Praha.
Ondrášik R., Rybář J. (1991) Dynamická inžinierska geológia, SPN.
Záruba, Q. a Mencl, V. (1974) Inženýrská geologie. Academia, Praha.
Záruba, Q. a Mencl, V. (1986) Sesuvy a zabezpečování svahů. Academia, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Jan Boháč, CSc. (19.02.2020)

Zkouška: písemná, formou stručných odpovědí na otázky. Nejsou povoleny žádné pomůcky, kalkulačky a telefony. Klasifikace 3 při 50-66%; 2 při 66,1-83,9%; 1 při >84%.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Jan Boháč, CSc. (02.05.2018)

1
Inženýrská geologie jako aplikovaný obor geologických věd.
Historie a současný stav oboru.
Vztah k inženýrským vědám a inženýrské praxi.
Inženýrská hydrogeologie.

2
Geodynamické procesy
Klasifikace geodynamických procesů.
Úvod do tektoniky, seismicity, zvětrávání, svahových pohybů, objemových změn hornin, krasových jevů a geodynamických antropogenních jevů.
Klasifikace svahových pohybů.

3, 4
Technické vlastnosti hornin a zemin, význam podzemní vody
Horniny (zeminy a skalní horniny) - základní technické vlastnosti, popis a klasifikace.
Laboratorní zkoušky.
Význam podzemní vody v IG a geotechnice.
Po skupinách návštěva laboratoře mechaniky zemin.


5
Modelování v GT - fyzikální, matematické
1D fyzikální modely.
Geotechnická centrifuga - teorie, příklady aplikací.
Matematické modelování mechanického chování zemin - konstituční modely, parametry vs. stavové proměnné.
Numerické metody pro kontinuum a pro diskontinuum.
Příklady aplikací metody konečných prvků v geotechnice.


6
IG a GT průzkum. ČSN P 731005.
Úkoly, rozdělení, etapy.
Příprava akcí, střety zájmů, registrace.
Geofond. Archivní rešerše.
Podklady topografické a geologické, terénní studium.
Základní druhy IG map, znázorňovací metody, mapování, profily.

7
IG a GT průzkum pokrač.: průzkum staveniště
Přímé metody IG průzkumu - odkryvné práce vrtné, kopné a práce prováděné hornickým způsobem; metody, výhody a nevýhody jednotlivých druhů prací.


8
IG a GT průzkum pokrač.: průzkum staveniště
Nepřímé metody IG průzkumu - penetrace, geofyzika.
Speciální metody IG průzkumu - optická sonda, TV sonda,
Hydrogeologické metody v IG průzkumu.

9
Základová půda
ČSN ISO 14688 Geotechnický průzkum a zkoušení.
Posouzení základových poměrů, zjištění geotechnických vlastností základové půdy. Podklady pro statický výpočet.
Přebírka základové půdy.
Zlepšování vlastností základové půdy, odvodňování.
Plošné a hlubinné zakládání.


10
Specifické úkoly inženýrské geologie
Bytové, občanské a průmyslové stavby.
Dopravní stavby, liniová vedení, vodohospodářské a podzemní stavby.
Seismické účinky na stavby a poddolování.
Součinnost inženýrského geologa při projektování, otvírce a provozu těžeben nerostných surovin.


11
Regionální IG
Český masív a Karpatská soustava.
Rozdělení na regiony.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK