PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do inženýrské geologie - MG451P51
Anglický název: Introduction to Engineering Geology
Český název: Úvod do inženýrské geologie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Jerman, M.Sc., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Jerman, M.Sc., Ph.D.
Ing. Petr Kycl
Mgr. Jiří Rout
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Harmonogram-UIG2022.pdf Harmonogram 2022 Mgr. Jan Jerman, M.Sc., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jan Boháč, CSc. (13.02.2009)
Základní předmět pro studium inženýrské geologie, náplň oboru, technický popis zemin a hornin, klasifikace zemin, inženýrskogeologické mapování, metody výzkumu, geodynamické procesy, svahové pohyby, objemové změny zemin, monitoring pohybu skalních masívů, geotechnické průzkumy pro zakládání a stavby povrchových a podzemních staveb, IG problémy v rámci důlních aktivit, environmentální úkoly aj.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Jerman, M.Sc., Ph.D. (21.05.2021)

Dopňkové zdroje k prezentacím:

Inženýrská geologie:

Matula, M. a Pašek, J. (1986) Regionálna inžinierska geológia ČSSR. SNTL, Praha.
Pašek, J. a Matula, M. (1995) Inženýrská geologie. TP 76, ČMT, Praha.
Ondrášik R., Rybář J. (1991) Dynamická inžinierska geológia, SPN.
Záruba, Q. a Mencl, V. (1974) Inženýrská geologie. Academia, Praha.
Záruba, Q. a Mencl, V. (1986) Sesuvy a zabezpečování svahů. Academia, Praha.

Mechanika zemin:

Atkinson, J. H., 2007 (nebo první vydání 1993) Mechanics of soils and foundations, Spon Press (dostatek výtisků je v knihovně geologické sekce).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Jerman, M.Sc., Ph.D. (10.02.2022)

Písemná forma – 20 stručných otázek (11 Kycl, 3 Rout, 6 Jerman). Nejsou povoleny žádné pomůcky, kalkulačky a telefony. Klasifikace – 1) 100 – 84 bodů; 2) 83 – 67 b.; 3) 66 – 50 b.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Jerman, M.Sc., Ph.D. (10.02.2022)

1 (Kycl)
Inženýrská geologie jako aplikovaný obor geologických věd.
Historie a současný stav oboru.
Vztah k inženýrským vědám a inženýrské praxi.
Inženýrská hydrogeologie.

2 (Jerman)
Technické vlastnosti hornin a zemin
- Zeminy a jejich složení, materiálové charakteristiky, stavové charakteristiky, pojmenování a zatřídění zemin.

3 (Jerman)
Základy mechaniky zemin
- Úvod do mechaniky zemin, specifika chování zemin, voda v zemině, napětí a přetvoření, princip efektivních napětí, dilatance, tuhost a pevnost, úhel vnitřního tření, základy mechaniky hornin

4 (Kycl)
Geodynamické procesy
Klasifikace geodynamických procesů.
Úvod do tektoniky, seismicity, zvětrávání, svahových pohybů, objemových změn hornin, krasových jevů a geodynamických antropogenních jevů.
Klasifikace svahových pohybů.

5 (Kycl)
IG a GT průzkum. ČSN P 731005.
Úkoly, rozdělení, etapy.
Příprava akcí, střety zájmů, registrace.
Geofond. Archivní rešerše.
Podklady topografické a geologické, terénní studium.
Základní druhy IG map, znázorňovací metody, mapování, profily.

6 (Rout)
Přímé metody IG průzkumu

- odkryvné práce vrtné, kopné a práce prováděné hornickým způsobem; metody, výhody a nevýhody jednotlivých druhů prací.

7 (Rout)
Nepřímé metody IG průzkumu - penetrace, geofyzika.
Speciální metody IG průzkumu - optická sonda, TV sonda,
Hydrogeologické metody v IG průzkumu.

8 (Kycl)
Základová půda
ČSN ISO 14688 Geotechnický průzkum a zkoušení.
Posouzení základových poměrů, zjištění geotechnických vlastností základové půdy. Podklady pro statický výpočet.
Přebírka základové půdy.
Zlepšování vlastností základové půdy, odvodňování.
Plošné a hlubinné zakládání.

9 (Kycl)
Specifické úkoly inženýrské geologie
Bytové, občanské a průmyslové stavby.
Dopravní stavby, liniová vedení, vodohospodářské a podzemní stavby.
Seismické účinky na stavby a poddolování.
Součinnost inženýrského geologa při projektování, otvírce a provozu těžeben nerostných surovin.


10 (Kycl)
Regionální IG
Český masív a Karpatská soustava.
Rozdělení na regiony.

11 (Jerman)
Základy matematického modelování
Shrnutí chování zemin, napětí a přetvoření, laboratoř mechaniky zemin, konstituční modely, numerické modelování
Příklady aplikací metody konečných prvků v geotechnice.

12 (Jerman)
Vybraná témata IG řešená na PřF UK
Stabilita dálnice D8, výsypky v severních Čechách, úložiště radioaktivního odpadu, větrné elektrárny a další

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK