PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interpretace hydrogeologických dat II - MG451P43
Anglický název: Hydrogeological data interpretation II
Český název: Interpretace hydrogeologických dat II
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. František Pastuszek
Vyučující: RNDr. František Pastuszek
Prerekvizity : MG451P16
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (09.05.2012)
Pokračování kursu Interpretace hydrogeologických dat I. Důraz je kladen na získání praktických dovedností formou
cvičení na konkrétních příkladech z kvantitativní i kvalitativní hydrogeologie se zaměřením na využití získaných
znalostí pro závěrečné zpracování výsledků v diplomových pracích z hydrogeologie.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (15.05.2012)

Ján Jetel (1982): Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve vrtech, Praha, Knihovna ÚÚG, svazek 58

RNDr. František Pastuszek, RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. (2009): Vžité představy nemusí vždy platit. Kolín - Tři Dvory a hydraulická funkce Labe, Sborník Hydrogeologické konference Ostrava

RNDr. František Pastuszek, (2008): EXPERT (hydrogeologický expertní interpretační systém), učební pomůcka, nepublikováno

RNDr. František Pastuszek, (2008): Manuál hydrogeologického interpretačního expertního systému, učební pomůcka, nepublikováno

RNDr. František Pastuszek, (2004): Využití a interpretace kumulativních křivek při sanačních pracích, Sborník semináře " Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací", Vodní zdroje Ekomonitor

RNDr. František Pastuszek, (2005): Způsob výpočtu času k odstranění znečištění sanačním čerpáním, Sborník semináře " Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací", Vodní zdroje Ekomonitor

RNDr. František Pastuszek, (2005): Využití systému Expert pro zpracování a interpretaci hydrogeologických dat, Sborník semináře " Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací", Vodní zdroje Ekomonitor

Hana Řezanková, (2006): Klasifikace pomocí shlukové analýzy, VŠE Praha, prezentace

RNDr. Libor Žák, Ph.D. (2004): Shluková analýza I., časopis Automatizace, roč.47, číslo 3

Bohdan Linda, (2005): Analýza jedné možnosti aproximace empirické S-křivky, Katedra matematiky, FES, Universita Pardubice

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (14.05.2012)

zpracovaná cvičení dle zadání během výuky

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (09.05.2012)

1. interpretace čerpacích a stoupacích zkoušek metodami neustáleného proudění v různých hydrogeologických podmínkách (nehomogenity, hydraulické okrajové podmínky,, hladinový skok atd.)

2. interpretace čerpacích a stoupacích zkoušek metodami ustáleného proudění, zaměření na budoucí vodohospodářské využívání hydrogeologických vrtů

3. interpretace a vyhodnocování ventingových zkoušek a respiračních testů

4. bilance znečištění (řešení a interpretace bilančních výpočtů), řízení sanačních prací na základě jejich průběžných výsledků (zaměřeno především na prognózování budoucího vývoje)

5. interpretace a metodika třídění souborů hydrogeologickcýh dat - praktické použití v hydrogeologii

6. interpretace časových řad v hydrogeologii (periodicita a cykličnost, prognózy vývoje) - praktické využití a interpretace v hydrogeologii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK