PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hydrogeologie nesaturované zóny - MG451P35
Anglický název: Hydrogeology unsaturated zone
Český název: Hydrogeologie nesaturované zóny
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Vyučující: Mgr. Tomáš Weiss
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Weiss (02.01.2017)
Předmět je úvodním kurzem do hydrogeologie vadózní zóny (půdní fyziky). Předmět začíná s porozuměním různým půdním vlastnostem, jako jsou půdní fáze, mineralogie, či vlhkost a sací tlak a jejich měření. S nabytými znalostmi fyzikálních vlastností půdy se studenti prakticky zaměří na porozumění ustáleného proudění vody a transportu rozpuštěných látek v nenasyceném prostředí. Předmět kombinuje teorii, laboratorní měření a matematické modelování (programy RETC a Hydrus 1-D) a je završen exkurzí do Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Weiss (24.10.2016)

Doporučená
Radcliffe, D., and J. Šimůnek (2010): Soil Physics with HYDRUS: Modeling and Applications, CRC Press, Taylor & Francis Group, ISBN-10: 142007380X, ISBN-13: 9781420073805, pp. 373.

J. Šimůnek, M. Šejna, H. Saito, M. Sakai, and M. Th. van Genuchten (2013): The HYDRUS 1D Software Package for Simulating the One Dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in VariablySaturated Media. Version 4.17. Technical Manual. (Dostupné na: http://www.pc-progress.com//Downloads/Pgm_Hydrus1D/HYDRUS1D-4.17.pdf <http://www.pc-progress.com/Downloads/Pgm_Hydrus1D/HYDRUS1D-4.17.pdf>)

Tindall, J. A., Kunkel, J. R. (1999): Unsaturated Zone Hydrology for Scientists and Engineers. (Dostupné na: http://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/GW_Unsat/Unsat_Zone_Book)

Daniel Hillel (2004): Introduction to Environmental Soil Physics.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Weiss (04.10.2017)
Zápočet je udělen za průběžně odevzdávané protokoly a za prezentaci vědeckého článku.
 
Zkouška je písemná ve formě otázek vycházejících jak z přednášek, tak i ze cvičení. Na výslednou známku má 60% vliv zkouška a 40% vliv kvalita odevzdaných prací.
 
Na protokolech se hodnotí včasnost odevzdání, terminologie (použití správné terminologie ve správných souvislostech), závěr a diskuze (!) (existence a správnost tvrzení, zdůvodnění tvrzení, interpretace dat, nedostatky měření/modelování, návrh možných vylepšení), případně sběr a zpracování dat (správnost měření, označení dat, jednotky, zpracování, uvažovaní nepřesnosti měření), koncepční model (!) (oblast, materiál, okrajové a počáteční podmínky, typ úlohy/rovnice), kalibrace (zdůvodnění použití jednotlivých parametrů pro kalibraci).
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Weiss (02.01.2017)

1. úvod do problematiky: půdní fáze, půdní textura, půdní mineralogie, půdní struktura
2. vymezení nesaturované zóny a definice základních půdních charakteristik
3. vlhkost a sací tlak a jejich měření
4. retenční křivka, její popis a měření
5. ustálené proudění v nenasyceném prostředí: teorie a měření
6. infiltrace a drenáž, modelování proudění
7. modelování proudění
8. modelování proudění
9. transportní procesy: advekce, difúze, disperze
10. preferenční proudění a modely duální permeability
11. tepelné proudění
12. exkurze do VÚMOP

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK