PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metody HG průzkumu - MG451P32
Anglický název: Field hydrogeology
Český název: Metody HG průzkumu
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Výuka probíhá s ohledem na situaci dle nařízení hyg. stanice hl.m. Prahy a MŠMT
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D.
Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D. (29.09.2021)
Většina komunikace probíhá přes Google classroom, zapsaným studentům se objeví soubor s odkazem.

Druhy výzkumných a průzkumných prací v hydrogeologii, metody výzkumu, hydraulické vlastnosti horninového
prostředí a jejich hodnocení, měření a vzorkování v terénu, sondovací práce (vrtné, kopné), přehled vrtných
technologií a zařízení, konstrukce studní, mapy a mapování v hydrogeologii, řízení a vyhodnocování technických
prací, závěrečné zprávy, hydrodynamické zkoušky v terénu (navrhování, provádění, vyhodnocování), stanovení
využitelné vydatnosti jímacích objektů, typy jímacích objektů, úvod do vodárenství, čerpadla a jejich použití.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D. (27.05.2020)

Elektronické studijní materiály, prezentace přednášených témat a cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D. (29.09.2021)

Podmínkou udělení zápočtu je předložení kvalitně zpracovaných všech zadaných cvičení a úspěšná interpretace hydrodynamické zkoušky během zápočtového týdne/zkouškového období. Zkouška probíhá v písemné formě během zkouškového období.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D. (03.10.2022)

1. Úvod, jak správně citovat, plagiátorství, zhodnocení věrohodnosti zdrojů. Rešeršní část práce HG průzkumu: kde hledat informace, archívy, Geofond, knihovny, odborné časopisy, internetové zdroje, autorská ochrana, mapy, prameny, staré mapy, aktuální data, lidar, základní přehled firem v ČR a co dělají.
2. Základy hydrogeologie a terénní hydrologická měření - měření průtoků. Opakování základních pojmů - podzemní a povrchová voda, hydrologická bilance, charakteristika kolektorů a izolátorů, typy porozity, základní hydraulické parametry horninového prostředí, Darcyho zákon a rychlosti proudění podzemní vody.
3. Měření a vzorkování v terénu: měření hladin a průtoků. Hydrogeologický řez: interpretace hydrogeologické prostředí na základě informací z vrtů, charakteristika kolektorů a izolátorů, typy porozity, základní hydraulické parametry horninového prostředí.
4. Hydrodynamické zkoušky: čerpací ustálené.
5. Hydrodynamické zkoušky: čerpací neustálené.
6. Hydrodynamické zkoušky: stoupací.
7. Hydrodynamické zkoušky: slug test a odchylky měřených křivek od ideálních.
8. Součásti vrtacího zařízení (vrtná souprava a vrtná kolona), hlavní složky režimu vrtání (přítlak, otáčky a výplach), činitelé ovlivňující vrtný proces (režim vrtání, vrtná nástroj, hornina, fyzikálně-chemické podmínky prostředí), přehled, charakteristika a využití různých vrtných technologií (nárazové vrtání, rotační vrtání, kombinované vrtání, další druhy vrtání: vibrační, drapákové, ruční sondování)
9. Hydrogeologické vrty ve vícekolektorových systémech a zvodních s napjatou hladinou, základní informace o kopných pracích (průzkumné výkopy a rýhy, štoly a šachtice), výstroj hydrogeologického průzkumného vrtu (pracovní pažení, materiál zárubnic, obsyp a těsnění vrtu, úprava zhlaví vrtu).
10. Základní legislativa: zákon o geologických pracích, projekt geologických prací, odpovědný řešitel geologických prací, závěrečná zpráva hydrogeologických prací, vodní zákon, ČSN.
11. Hydrologická bilance, evapotranspirace, specifický celkový a základní odtok, podíl výparu na srážkách, separace hydrogramu.
12. Exkurze


Cvičení:
1. Citace - esej o proutkaření.
2. Konstrukce hydrogeologického řezu napříč údolím vodního toku, konstrukce hydroizohyps v mapě.
3. Výpočet průtoků různými metodami.
4. Vyhodnocení hydrodynamických zkoušek.
5. Výpočet hydrologické bilance.
6. Volba vrtných technik.
7. Návrh hydrogeologického vrtu.
8. Odpovědi na legislativní otázky.
(9. Hydrogeologický posudek. - dobrovolný)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK