PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hydrologie a hydrogeologie - MG451P27
Anglický název: Hydrology and Hydrogeology
Český název: Hydrologie a hydrogeologie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Mgr. Hana Jiráková, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (07.10.2013)
Úvodní předmět pro studium hydrologie a hydrogeologie, tj. povrchových a podzemních vod poskytuje základní přehled oboru srozumitelným způsobem. Předpokladem jsou středoškolské znalosti chemie, matematiky a fyziky. Posluchači získají široké poznatky z hydrografie, seznámí se s kvantifikací zásob vody v hydrosféře, se spotřebou vody v ČR a ve světě. Detailně jsou prezentovány prvky hydrologické bilance, postupy měření základních hydrologických veličin, jejich statistické a grafické zpracování. Syntetickou kapitolou je klasifikace světových odtokových režimů řek. Do kurzu jsou rovněž zařazeny základní pojmy z fyzické, chemické a biologické limnologie.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (07.10.2013)

Datel, Mls, Šráček Kontaminační hydrogeologie

Dracos, T. , Hydrologie, Springer - Verlag, Wien, New York, 1980.

Domenico Schwartz Physical and Chemical Hydrogeology

Handl M., Liedke H., Lehrbuch der Allgemeinen Physischen Geographie, Justus Perthes Verlag, Gotha, 1997.

Janský, B. , Geografie moří a oceánů, Karolinum, Praha, 1992.

Janský, B. , Poznáváme svět, díl: Svět, Část: Hydrosféra, Kartografie,a.s., Praha, 1993.

Marcinek, J., Rosenkranz, E., das Wasser der Erde, Justus Perthes Verlag, Gotha, 1996.

Netopil, R. , Fyzická geografie I, SPN, Praha, 1984.

Netopil, R., Hydrologie pevnin, Academia, Praha, 1988.

Šilar, Všeobecná hydrogeologie.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (25.10.2019)

Zisk zápočtu je podmíněn účastí na cvičeních a odevzdání vypracovaných úkolů z hydrografie a hydrometrie v požadované kvalitě, rovněž jsou požadovány regionální znalosti hydrologických objektů v Česku.
Zkouška má kombinovanou formu, po písemné části zaměřené na výpočty následují ústní zkoušení.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (07.10.2013)

Sylabus

• Úvod do hydrogeologie - historie oboru, organizace, možnosti uplatnění absolventů

• Základní pojmy, přehled základní terminologie, hydraulika

• Základní pojmy, hydrochemie

• Regionální hydrogeologie ČR - stručná hydrogeologická charakteristika jednotlivých geologických celků České republiky, kvantitativní i kvalitativní

• Minerální vody ČR - definice minerálních vod, charakteristika jednotlivých zdrojů minerálních vod ČR, jejich využívání a ochrana

• Zásoby vody na Zemi, hydrologický cyklus.

• Hydrografie povodí.

• Odtokový proces a hydrologické extrémy.

• Režimy odtoku a jejich geografické rozložení.

• Základní limnologie stojatých vod.

• Hydrometrie a variabilita odtoku.

• Kvalita povrchových vod.

Přednášené teoretické poznatky jsou doprovázeny konkrétními ukázkami z řešených aktuálních problémů a získané poznatky si studenti mohou sami průběžně ověřit na zadaných cvičeních.

Praktické dovednosti:

Výpočty bilanční rovnice, vyčlenění základního odtoku, použití Darcyho rovnice, převody logaritmických hydraulických parametrů Z a Y na T a k, konstrukce hydroisohyps, převody molárních koncentrací na ekvivalentní, použití Durovova grafu chemismu, vyhledávání hydrogeologických struktur v slepé mapě. Vytvoření mapy povodí s výpočty hydrografických charakteritik povodí. Statistické zpracování řady hydrologických dat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK