PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Metody HG průzkumu - MG451P24
Anglický název: Field hydrogeology
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: MG451T74
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (26.04.2011)
Druhy výzkumných a průzkumných prací v hydrogeologii, metody výzkumu, hydraulické vlastnosti horninového
prostředí a jejich hodnocení, měření a vzorkování v terénu, sondovací práce (vrtné, kopné), přehled vrtných
technologií a zařízení, konstrukce studní, mapy a mapování v hydrogeologii, řízení a vyhodnocování technických
prací, závěrečné zprávy, hydrodynamické zkoušky v terénu (navrhování, provádění, vyhodnocování), stanovení
využitelné vydatnosti jímacích objektů, typy jímacích objektů, úvod do vodárenství, čerpadla a jejich použití.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (09.11.2011)

Elektronické studijní materiály a prezentace přednášených témat v elektronické formě

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (09.11.2011)

Podmínkou udělení zápočtu je předložení zzpracovaných zadaných cvičení. Zkouška probíhá v písemné formě na závěr semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.09.2008)

1. Druhy prací v hydrogeologii (komunální hydrogeologie, vodárenské průzkumy, regionální výzkum, kontaminační a sanační hydrogeologie, ložisková, důlní a naftová hydrogeologie, inženýrská a stavební hydrogeologie), průzkumné práce v inženýrské geologii

2. Metody výzkumu ? rešeršní práce (archívy, Geofond, knihovny, odborné časopisy, internetové zdroje, autorská ochrana a citace prací), terénní práce (mapování, měření, vzorkování), laboratorní práce, numerické a fyzikální modelování, statistické zpracování dat, interpretace výsledků

2. Podzemní voda v horninovém prostředí: opakování základních pojmů - podzemní a povrchová voda, hydrologická bilance, charakteristika kolektorů a izolátorů, typy porozity, základní hydraulické parametry horninového prostředí (n, I, k, K, T, S, a) Darcyho zákon a rychlosti proudění podzemní vody, hydrodynamické a stopovací zkoušky (jen úvodní informace, HDZ a SZ jsou věnovány jiné předměty)

3. Měření a vzorkování v terénu: měření hladin, průtoků, vydatností, fyz.-chem- charakteristik, ruční a automatické měření, způsoby odběru vzorků (statické, dynamické, vzorkovací zařízení, trvale zapuštěné vzorkovače, vzorkovací čerpání, základní metodické přístupy a požadavky, manipulace se vzorky, doprava do laboratoře, primární dokumentace ? protokol o odběru vzorku, protokol o předání vorku do laboratoře, zápis o terénním měření

4. Mapy a mapování v hydrogeologii (topografické podklady ? různé druhy map, listoklady, prodejny map, katastrální mapy, zásady hydrogeologického mapování, využití geologických, inženýrskogeologických a dalších map, orientace v terénu, hydrogeologické, inženýrskogeologické dokumentační body a jejich popis, náplň hydrogeologických a inženýrskogeologických map, mapy vydávané ČGS, vodohospodářské mapy, další účelové mapy v hydrogeologii a inženýrské geologii)

7. Projektování, řízení a vyhodnocování geologických prací: odpovědný řešitel geologických prací, legislativní a technické podmínky provedení technických průzkumných prací (geologický zákon a další předpisy, povolení, oznámení, evidence, souhlasy apod.), projekt geologických prací a jeho hlavní součásti (odborná, technická a obchodní část), organizace a řízení technických prací (kontroly prací, kontrolní dny, hlášení, časová a technická koordinace různých průzkumných prací), dokumentace geologických a technických prací (primární a souhrnná dokumentace, hmotná, textová, grafická a elektronická dokumentace, požadavky na správnost a věrohodnost písemné dokumentace), etapové a závěrečné zprávy (struktura zprávy, hlavní kapitoly a jejich náplň, zásady správného citování, přílohy zprávy)

5. Sondovací práce ? historie vrtných prací, odlišnost hydrogeologických a inženýrskogeologických průzkumů, součásti vrtacího zařízení (vrtná souprava a vrtná kolona), hlavní složky režimu vrtání (přítlak, otáčky a výplach), činitelé ovlivňující vrtný proces (režim vrtání, vrtná nástroj, hornina, fyzikálně-chemické podmínky prostředí), přehled, charakteristika a využití různých vrtných technologií (nárazové vrtání, rotační vrtání, kombinované vrtání, další druhy vrtání ? vibrační, drapákové, ruční sondování), hydrogeologické vrty ve vícekolektorových systémech a zvodních s napjatou hladinou, základní informace o kopných pracích (průzkumné výkopy a rýhy, štoly a šachtice), výstroj hydrogeologického průzkumného vrtu (pracovní pažení, materiál zárubnic, obsyp a těsnění vrtu, úprava zhlaví vrtu), likvidace průzkumných děl, bezpečnost práce.

6. Vodárenské objekty - jímací zařízení podzemních vod (konstrukce kopaných a vrtaných studní, pramenních jímek, pramenních zářezů a galerií, studny s horizontálními sběrači) údržba a ochrana objektů (ochranná pásma, ochrana před povodní), stárnutí objektů a jejich možné opravy (čištění, regenerace, převystrojování, příp. odborná likvidace vrtů a budování náhradních)

Cvičení:

1. Geofond ? seznámení se strukturou archívu, způsoby práce s archívem, webové stránky Geofondu, nalezení různých geologických fenoménů ve vymezeném území (vrty, ložisková území, sesuvy, mapy)

2. Konstrukce hydroizohyps v mapě ze zadaných několika vrtů s hodnotami úrovně hpv, stanovení směrů proudění

3. Konstrukce hydrogeologického a kvartérněgeologického řezu napříč údolím vodního toku s různými úrovněni fluviálních teras a dalších kvartérních sedimentů (opakování tvarů těles kvartérních uloženin a jejich vzájemné stratigrafické pozice, průběh mělké hladiny podzemní vody a optimální situování studny)

4. Vykreslení orografických rozvodnic z topografické mapy s vrstevnicemi, řešení úlohy změny rozsahu povodí a směrů odvodnění vlivem zářezu silnice v původním terénu

5. Návrh průzkumného vrtu za účelem průzkumu podzemní vody ve stanoveném území

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK