PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Stopovače a stopovací zkoušky v hydrogeologii - MG451P19
Anglický název: Tracers and tracer tests in hydrogeology
Český název: Stopovače a stopovací zkoušky v hydrogeologii
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (06.05.2011)
Zaměření na stopovače využívané k sledování pohybu vody, rychlosti a doby zdržení a studiu interakcí vody s
dalšími složkami prostředí a též k zjištění původu vody. Týká se jak uměle injektovaných látek (stopovací zkoušky),
tak environmentálních stopovačů včetně izotopových. Na přednášky navazují praktická cvičení.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. (19.10.2011)

CLARK I. D. a FRITZ P. (1997): Environmental Isotopes in Hydrogeology. - Lewis Publishers, Boca Ration, New York.

KÄSS W., BEHRENS H., HIMMELSBACH TH., HÖTZL H., HUNKELER D., LEIBUNDGUT C. H., MOSER H., ROSSI P., SCHULTZ H. D., STOBER I., WERNER A., 1998. Tracer technique in geohydrology. Balkema, Rotterdam, 581 str.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. (13.02.2020)

Udělení zápočtu: 1) Nejméně 85% účast na cvičení 2) Odevzdání protokolů ze cvičení včas (v následujícím cvičení pokud není domluveno jinak) a v dostatečné kvalitě.  Zkouška písemnou formou, vedle informací z přednášek, obsahuje i jednoduché formy příkladů z cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. (29.03.2019)

1. Úvod

Transportní procesy (advekce, difuze, mechanická disperse, hydrodynamická disperse), Pecletovo číslo, retardace anorganického i organického migrantu, doporučená literatura.

2. Stopovací zkoušky

Vymezení základních pojmů (uměle injektované látky, environmentální stopovače), rozlišení stopovacích zkoušek podle způsobu provedení (kvantitativní, kvalitativní), parametry stopovací zkoušky (střední doba zdržení, návratnost,…), způsob injektáže, příklady využití stopovacích zkoušek. Seznámení s programy pro navrhování a vyhodnocení stopovacích zkoušek.

3. Druhy uměle injektovaných stopovačů

Přehled běžně používaných stopovačů (rozdělení na fluoreskující a nefluoreskující, radioaktivní a aktivované). Uranin, eosin, sulforhodamin B, pyranin, optické zjasňovače, NaCl, LiCl, bromidy, iodidy, tenzidy, bakterie, bakteriofágy a další. Princip využití jednotlivých stopovačů a způsob jejich odběru a detekce/měření.

4. Environmentální stopovače

Stabilní izotopy, jejich složení, fyzikální a chemické vlastnosti, vymezení základních pojmů (standard, izotopový poměr, izotopová odchylka). Jejich využití v hydrogeologii. Metody měření environmentálních stopovačů. Frakcionace stabilních izotopů a její typy, Rayleighovy rovnice.

5. Stabilní izotopy vodíku a kyslíku

Výskyt a vlastnosti stabilních izotopů vodíku a kyslíku, jejich standard, frakcionace vodíku a kyslíku a na čem je závislá. Světová meteorická přímka, d-excess. Vzorkování a uchování vzorků, určení doby zdržení, separace hydrogramu, příklady využití.

6. Stabilní izotopy uhlíku, dusíku a síry

Výskyt a vlastnosti stabilních izotopů uhlíku, dusíku a síry, jejich standardy, frakcionace, oxidace a redukce, vzorkování a analýzy. Využití v hydrogeologii.

7. Radioizotopy

Vymezení základních pojmů (aktivita, rozpadová konstanta, poločas rozpadu, …). Využití tritia a radiouhlíku v hydrogeologii, odběr vzorků a měření, ukázka izotopové laboratoře PřF UK.

8. Freony

Představení freonů (11, 12, 113) a SF6 a jejich využití při datování. Způsoby odběru vzorků, ukázky praktických příkladů. Modely pro určení střední dobu zdržení pomocí stopovačů (pístový model, exponenciální model, disperzní modely, kombinace pístového a exponenciálního modelu, binární míšení).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK