PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hydraulika podzemní vody I - MG451P05
Anglický název: Groudwater hydraulics I.
Český název: Hydraulika podzemní vody I
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Vyučující: Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Je korekvizitou pro: MG451C35
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (13.11.2011)
HPV_1 ANOTACE

Základní předmět kvantitativní hydrogeologie. Základy hydromechamiky, řídící rovnice proudění tekutin, molekulární, mikroskopická a makroskopická rozlišovací úroveň. Úvod do všech forem proudění podzemní vody, obecné rovnice proudění v nasycené zoně, hydromechanika nenasycené zony.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (28.10.2011)

Bear, J., 1972, Dynamics of Fluid in Porous Media, Elsevier, New York

Bear, J., 1979, Hydraulics of Groundwater, McGraw-Hill Inc., New York

Bear, J. and Cheng, A. H-D., 2010, Modeling Groundwater Flow and Contaminant Transport, Springer; Dordrecht, Heidelberg, London, New York

Bear, J. and Verruijt, A., 1987, Modeling Groundwater Flow and Pollution, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Boston- Lancaster-Tokyo

Brdička, M., 1959, Mechanika kontinua, NCSAV, Praha

Hálek, V. and Švec, J., 1973, Hydraulika podzemní vody, Academia, Praha

Kolář, V., Patočka, C., Bém, J., 1983, Hydraulika, SNTL, Praha

Kutílek, M., 1984, Vlhkost pórovitých materiálů, SNTL, Praha

Mls, J., 1984, Hydraulika podzemní vody, ČVUT, Praha

Mls, J., 1988, Hydraulika podzemní vody, ČVUT, Praha

Mls, J., 1991, Hydraulika podzemní vody - cvičení, ČVUT, Praha

Mucha, I., Šestakov, V. M., 1987, Hydraulika podzemných vôd, Alfa a SNTL, Bratislava

Valentová, J., 1994, Hydraulika podzemní vody, ČVUT, Praha

Verruijt, A., 1982, Theory of Groundwater Flow, The Macmillan Press, London and Basingstoke

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (29.10.2019)

Tekutina, kapalina, plyn, kohesní síla, povrchové napětí, síly objemové a plošné, vnitřní tření, dokonalá tekutina, tensor napětí.

Pascalův zákon, rovnice rovnováhy tekutiny v klidu, rovnice pro hydrostatický tlak, Archimedův zákon.

Popis pohybu hmotných bodů tekutiny, Lagrangeův a Eulerův popis proudového pole, zrychlení hmotného bodu, materiálová derivace, trajektorie, proudnice, potenciál proudového pole, rovnice kontinuity pro obecnou a pro nestlačitelnou tekutinu.

Hmotný bod s materiálovou derivací rychlosti, d'Alembertův princip,obecné pohybové rovnice, význam rovnice kontinuity, Eulerovy rovnice, Bernoulliova rovnice, výtok z nádoby malým otvorem, Pittotova, Prandtlova a Venturiova trubice, Mariottova láhev.

Dynamická viskosita, výklad viskosity v plynech a kapalinách a opačná závislost na teplotě, nejobecnější forma lineárního zákona,vyjádření napětí v tekutinách, newtonská tekutina, vazkost a druhá vazkost, Navierovy-Stokesovy rovnice, Poiseuilleův vzorec pro trubici a pro štěrbinu, výtok velkým otvorem ve stěně, přepady a přelivy a jejich řešení.

Formy výskytu podzemní vody v zonách a ve vazbě na pevnou fázi,kapilární voda, vzorec pro výšku kapiláního vzlínání v trubici.

Kontinuální koncept, REV, definice pórovitosti, vlhkosti a hustoty toku, efektivní pórovitost, retenční křivka, vstupní hodnota vzduchu, hysterese, piezometr, tensometr, hydraulická výška.

Darcyův pokus a Darcyův zákon, homogenita a isotropie porésního prostředí, obecná forma Darcyova zákona, hydraulická vodivost, meze platnosti Darcyova zákona, prelineární a postlineární proudění,Reynoldsovo číslo, sdružená metoda, rovnice kontinuity pro nenasycené porésní prostředí.

Řídící rovnice nasyceného proudění nestlačitelné tekutiny, počáteční podmínky, okrajové podmínky a jejich hydraulický význam, koncepce 2D-V-S, problemtika volné hladiny a neomezené oblasti.

Hydraulická metoda (Dupuit, Forchheimer), koncepce 2D-H-S a příklady koncepce 1D-H-S, svislicový průtok, potenciál svislicového průtoku.

Studny a jejich klasifikace, řešení úplné studny v konceptu 2D-H-S,soustava studní a její řešení pomocí principu superposice, studna v dosahu lineárního zdroje a nepropustné hranice.

Darcyův-Buckinghamův zákon - pokus a formulace, derivace retenční křivky ve tvarech h(q), q < qs a q(h), difusivita, kapacitní funkce,Richardsova rovnice v difusním a kapacitním tvaru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK