PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hydrochemie I - MG451P03
Anglický název: Aquatic chemistry I
Český název: Hydrochemie I
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jaromír Šantrůček
Vyučující: RNDr. Jaromír Šantrůček
Anotace -
Poslední úprava: DATEL (06.10.2003)
Úvod do analytických metod přírodních a odpadních vod. Důraz je kladen na metodiku vzorkování a manipulaci se vzorky, měření a další práce v terénu. Student se dozví požadavky chemické laboratoře na dodávané vzorky vod a porozumí výsledkům analýz. Součástí předmětu jsou praktika v terénu i v laboratoři.
Literatura
Poslední úprava: DATEL (19.05.2005)

Eaton A.D., Clesceri L.S., Greenberg A.E. (editors): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed., Amer.Publ. Health Association, Washington 2000 (vybrané kapitoly)

Krajča J. a kol.: Vzorkování přírodních vod, 1. vyd., SNTL, Praha 1983

Zýka J. a kol.: Analytická příručka, díl I., II, 4. vyd., SNTL, Praha 1988 (vybrané kapitoly)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jaromír Šantrůček (01.02.2012)

Zápočet lze získat po bezchybném vyřešení úlohy "Rozbor vody" na dodaném formuláři a po vyřešení nejméně dvou třetin z dalších zadaných úloh.

Podmínkou k přihlášení ke zkoušce je předchozí získání zápočtu. Zkouška je písemná a ústní v uvedeném pořadí. Úspěšné složení zkoušky bude potvrzeno ve Studijním informačním systému bezprostředně po zapsání do Výkazu o studiu (indexu).

Sylabus -
Poslední úprava: DATEL (19.05.2005)

Cíle hydrochemických prací, vztah mezi hydrogeologem a chemickou laboratoří, požadavky na analytickou laboratoř, jak rozumět protokolu o rozboru vody.

Druhy chemických rozborů vod, požadavky na přesnost a správnost rozborů, volba analytické metody.

Vyjadřování výsledků rozborů, koncentrační jednotky, kontrola správnosti rozboru.

Vzorkování přírodních a odpadních vod, konservace a přeprava vzorků, záznam o odběru vzorku.

Odměrné metody, indikace bodu ekvivalence.

Potenciometrická měření, iontově selektivní elektrody, konduktometrická měření.

Spektrofotometrické metody.

Plamenová emisní fotometrie, plamenová a elektrotermická atomová absorpční spektrometrie.

Separační metody, iontoměniče, extrakční metody.

Chromatografické metody (GC, HPLC), hmotnostní spektrometrie.

Skupinové metody stanovení organických látek, celkový organický uhlík, organicky vázané halogeny.

Terénní a laboratorní práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK