PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematika IV - MG451P02
Anglický název: Mathematics IV.
Český název: Matematika IV
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Je korekvizitou pro: MG451P15
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (20.04.2022)
Pokračování kursu matematiky, navazuje na matematiku III nebo nebo jiné
podobné kursy. Zaměřuje se na matematické základy modelování. Určeno
prostudenty všech oborů, kteří se zajímají o matematické modelování
a aplikovanou matematiku. Předmět je v seznamu doporučených případně
povinně volitelných předmětů pro aplikované geologických obory
hydrogeologie, inženýrské geologie, užité geofyziky a pro Bc. a Mg.
programy Hydrologie a hydrogeologie.


Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (20.04.2022)

Brdička, M., Samek, L., Sopko, B., 2000, Mechanika kontinua,
   Academia, Praha
Evans, L. C., 2010, Partial differential equations, American
   Mathematical Society, Providence
D. Gilbarg and N. S. Trudinger, 1983, Elliptic partial differential     
   equations of the second order; Springer, Berlin, New York
Kolmogorov, A. N., Fomin, S. V., 1975, Základy teorie funkcí
   a funkcionální analýzy, SNTL, Praha
Rektorys, K., 1985, Metoda časové diskretizace a parciální
   diferenciální rovnice, SNTL, Praha
Rektorys, K., 1999, Variační metody v inženýrských problémech
   a v problémech matematické fyziky, Academia, Praha
Rudin, W., 2003, Analýza v reálném a komplexním oboru,
   Academia, Praha

Všechny uvedené knihy svým rozsahem značně převyšují rozsah
probírané látky; před jejich studiem je třeba se poradit se
s přednášejícím.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (20.04.2022)

Zkouška je ústní a má písemnou část. Vyžadována je znalost odpřednášené
látky. Předpokladem je získání zápočtu. K získání zápočtu je mimo jiné
třeba vypracovat zadané úlohy. S požadavky na zápočet jsou
studenti podrobně seznámeni v úvodním cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (20.04.2022)

Lineární prostor, skalární součin, norma, konvergence, úplnost,
Hilbertův prostor, Banachův prostor, prostory L^1(M), L^2(M), Sobolevův
prostor, stopa funkce, zobecnění Gaussovy věty.

Parciální diferenciální rovnice, okrajové podmínky, úloha s parciální
diferenciální rovnicí, dobře formulovaný problém, klasické řešení úlohy,
slabé řešení, existence řešení, evoluční problém, počáteční podmínky.

Numerické metody řešení parc. dif. rovnic, metoda sítí, variační metody,
Galerkinova metoda, otázka volby báze, metoda konečných prvků,
triangulace oblasti v R^2, metoda časové diskretizace, explicitní
a implicitní metody.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK