PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Numerické modelování v HG I - MG451C35
Anglický název: Numerical modeling in hydrogeology I
Český název: Numerické modelování v HG I
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant: Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.
Korekvizity : MG451P05
K//Je korekvizitou pro: MG451P45
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (13.11.2011)
Praktické cvičení z metod numerického modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminantu s užitím moderního software používaného v hydrogeologii.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (25.10.2011)

Reference

Bear, J. and Cheng, A. H-D., 2010, Modeling Groundwater Flow and Contaminant Transport, Springer; Dordrecht, Heidelberg, London, New York

Bear, J. and Verruijt, A., 1987, Modeling Groundwater Flow and Pollution, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Boston-Lancaster-Tokyo

FEFLOW Classic, 2010, User Manual DHI-WASY Software, DHI-WASYGmbH, Berlin

WASY Software FEFLOW, 2005, White Papers I-IV, WASY GmbH, Berlin

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (13.11.2011)

Podmínkou zápočtu je vyřešení zadaných úloh. Řešení se odevzdává v písemné formě ve stanovených termínech. V úvodním cvičení jsou studenti seznámeni s požadavky na vypracování elaborátů a se způsobem hodnocení.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (13.11.2011)

NUMERICKE MODELOVANI V HYDROGEOLOGII - SYLLABUS

Základy metody matematického modelování hydrogeologických jevů a procesů, simulace, koncepční model, počítačové programy, preprocesor, solver a postprocesor, simulace, verifikace, kalibrace.

Numerický model, program FEFLOW, numerické vrstvy, slici, okrajové podmínky, hydraulické parametry, numerická síť.

Řešení úlohy pro stacionární proudění s volnou hladinou v jedné vrstvě, okrajové podmínky prvního a druhého druhu, lokální jímání, průtok definovanou plochou.

Úloha na proudění podzemní vody ve více vrstvách, sklon slice vzhledem k vodorovne vrstvě, poloisolátor, přetékání, bilancování průtoku definovanou částí hranice, nehomogenní Neumannova okrajová podmínka.

Proudění podzemnívody s volnou hranicí, okrajové podmínky, výronová plocha a její modelování, volná hladina a její modelování, export datového souboru, iterace polohy volné hladiny.

Úloha na proudění v nad sebou ležících geologických vrstvách, problematika neomezeného aquiferu, napjatá hladina a artéská voda, odvodňování povrchové vrsvy, pokles hydraulické výšky podél poloisolátoru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK