PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Numerical Modelling of Heat Transfer in Geology - MG440P73
Anglický název: Numerical Modelling of Heat Transfer in Geology
Český název: Numerické modelování přenosu tepla v geologii
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. (29.05.2014)
Přenos tepla je klíčovým faktorem ovlivňujícím geologické procesy v různých měřítkách. Termální tok a distribuce tepla v litosféře hraje klíčovou roli v pochopení její geologické historie a stavby, zatímco detailní znalost distribuce tepla v mělčích úrovních kůry poskytuje informace o termální historii např. sedimentárních pánví nebo kontaktních aureol magmatických těles. Absolventi kurzu získají základní informace o fyzikálních principech přenosu tepla, obeznámí se s praktickými aplikacemi pro různé geologické situace a naučí se numerické postupy vhodné pro modelování termálního vývoje. Při výuce bude využíváno volně dostupné programovací prostředí Python-Numpy-Matplotlib. Pro seznámením s tímto programovacím prostředím je zájemcům vřele doporučeno absolvování předmětu Aplikovaná strukturní geologie (MG440P52) v zimním semestru.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. František Holub, CSc. (15.05.2009)

Beardsmore, G.R. a Cull, J. P. (2001): Crustal Heat Flow.Cambridge University Press, Cambridge.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. (05.04.2012)

Zkouška se uděluje za vypracování projektu a jeho ústní prezentace. Projekt zahrnuje vytvoření funkčního numerického řešení zadané úlohy.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. František Holub, CSc. (15.05.2009)

1. Tvorba a přenos tepla v geologickém prostředí

2. Fyzikální vlastnosti hornin ovlivňující přenos tepla

3. Termální rovnice

4. Numerické postupy (metoda konečných diferencií) řešení termální rovnice

5. Role času a nestacionární řešení termální rovnice

6. Stacionární geotermy v litosféře

7. Vývoj geotermy v čase

8. Přenos tepla ve dvou- a třírozměrném prostoru

9. Termální vývoj kontaktních aureol

10. Termální vývoj sedimentárních pánví, termální subsidence

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK