Minerály a horniny pod mikroskopem - MG440P59
Anglický název: Minerals and Rocks Under Microscope
Český název: Minerály a horniny pod mikroskopem
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Neslučitelnost : MG440C08
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Tomáš Holub, Th.D. (07.06.2007)
Kurs má za cíl ukázat posluchačům Hospodaření s přírodními zdroji vlastnosti základních minerálů a horninových materiálů
ve výbrusech pod polarizačním mikroskopem a dokumentovat jim, kolik důležitých informací o těchto materiálech lze velmi
efektivně mikroskopickými metodami zjistit. Hlavní důraz je kladen na identifikaci důležitých horninotvorných minerálů a
součástek (hlavně křemen, živce, slídy, amfiboly, pyroxeny, olivín, granáty, karbonáty, apatit, vulkanické sklo atd.),
Literatura
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Tomáš Holub, Th.D. (19.04.2006)

Hejtman B., Konta J. (1959): Horninotvorné minerály. - NČSAV, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc. (06.01.2012)

pro zápočet je nutná účast na cvičení a vypracování protokolů během cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Tomáš Holub, Th.D. (07.06.2007)

Úvod do práce s polarizačním mikroskopem.

Základy krystalové optiky.

Opakní minerály

Optické vlastnosti minerálů a hmot izotropních.- granáty, spinelidy, sklo, sodalitová skupina, leucit

Praktická identifikace hlavních skupin izotropních minerálů ve výbrusech

Optické vlastnosti minerálů jednoosých - apatit, křemen, kalcit, turmalín, nefelin

Praktická identifikace jednoosých minerálů ve výbrusech

Optické vlastnosti minerálů dvojosých - olivín, slídy, pyroxeny, amfiboly, minerály Al2SiO5, živce

Praktická identifikace olivínu a pyroxenů ve výbrusech

Praktická identifikace slíd, amfibolů a pyroxenů ve výbrusech

Praktická identifikace minerálů Al2SiO5 a cordieritu

Praktická identifikace živců ve výbrusech

Odlišení magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin.