Advanced Structural Geology - MG440P46
Anglický název: Advanced Structural Geology
Český název: Pokročilá strukturní geologie
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. (24.09.2019)
Pokročilý kurs, náplní navazující na přednášku Strukturní geologie I je určený zejména pro specializaci strukturní geologie, případně pro diplomanty dalších blízkých specializací. Kurz je zaměřen na kinematickou analýzu deformace a vztah deformace a působících sil. Absolvent si osvojí základní matematický a fyzikální aparát, získá praxi v užití maticového počtu v geologii a užívaní základních rovnic mechaniky kontinua. Při výuce bude využíváno volně dostupné programovací prostředí Python-Numpy-Matplotlib. Pro seznámením s tímto programovacím prostředím je zájemcům vřele doporučeno absolvování předmětu Analýza dat v prostředí R a Python (MG440P44).
Literatura
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Tomáš Holub, Th.D. (18.04.2006)

Ramsay, J.G. and Huber, M.I., 1983. The techniques of modern structural geology. Volume I: strain analysis. Academic Press, New York

Means, W.D., 1976. Stress and Strain. Basic concepts of continuum mechanics for structural geologists. Springer-Verlag, New York

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. (05.04.2012)

Kombinovaná ústní a písemná zkouška v rozsahu probírané látky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. (09.05.2013)

1) Tenzory konečné deformace a homogenní deformace

2) Pole přemístění, rychlostní pole

3) Komplexní deformační režimy, transprese, transtenze

4) Heterogenní deformace, střižné zóny, geometrická a kinematická analýza

5) Tenzory napětí a Mohrova kružnice

6) Frakturace, zlomy a pukliny, analýza paleo-napětí, fluidní napětí