PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Rheology and Deformation Microstructures - MG440P26
Anglický název: Rheology and Deformation Microstructures
Český název: Reologie a deformační mikrostruktury
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 4
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (06.10.2016)
Jak vznikají deformační struktury, které pozorujeme na výchozech? Proč, jak a za jakých podmínek horniny tečou? Jaký je mikromechanismus vzniku stavby hornin? Toto jsou základní otázky, které budou zodpovězeny v tomto kurzu.
Tento kurz si klade za cíl pochopení mechanického chování (reologie) Zemských materiálů vystavených různým okolním podmínkám (např. tlaku, teplotě, silám-napětí, rychlosti deformace) jako klíči k pochopení procesů velkého měřítka vedoucích k redistribuci velkých objemů Zemské kůry a pláště. Fyzikální podstata deformace Zemských materiálů bude zkoumána v mikro-měřítku z hlediska deformačních mikrostruktur a krystalové plasticity. Konkrétní příklady různých mikrostruktur hornin budou představeny během praktické části kurzu. Tento kurz rovněž směřuje k objasnění fyzikální podstaty intrakrystalové a interkrystalové deformace a rekrystalizačních procesů, které jsou charakteristické pro běžné Zemské materiály.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (06.10.2016)
  • Passchier, C.W. and Trouw, R.A.J. (2005) Microtectonics, Springer-Verlag.
  • Vernon, R.H. (2004). A practical guide to Rock Microstructure, Cambridge Univ. Press.
  • Hull, D. and Bacon, D. J. (2011) Introduction to dislocations, Butterworth-Heinemann
  • Putnis, A. (1992) Introduction to mineral sciences, Cambridge University Press
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (22.09.2020)

Písemná zkouška v rozsahu probírané látky. Zápočet je udělen za vypracování praktických cvičení řešených během kurzu a za samostatné vypracování protokolu sumarizujícího praktickou část kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (14.11.2016)

1) Reologie obecně, definice a terminologický nesoulad

2) Deformační mechanismy

3) Defekty krystalové mřížky

4) Deformační zotavení, mechanismy rekrystalizace

5) Dislokační tok a krystalová přednostní orientace

6) Parametry dislokačního toku, příroda versus experimenty

7) Parametry difuzního toku, míchání minerální fází během deformace

8) Mapy deformačních mechanismů

9) Koncept reologických křivek a pevnosti litosféry

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (03.10.2016)

Pro úspěšné zvládnutí tohoto předmětu je doporučeno dříve absolovovat základní kurz Mineralogie, Strukturní Geologie a Mikroskopie horninotvorných minerálů, případně Mikroskopie hornin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK