PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Geotektonika a desková tektonika - MG440P15
Anglický název: Geotectonics and Plate Tectonics
Český název: Geotektonika a desková tektonika
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (06.12.2016)
Přednáška shrnuje poznatky o stavbě zemského tělesa, především kůry a pláště z pohledu starších i moderních názorů. Úvodní část je věnována základním geofyzikálním metodám a procesům umožnujícím hlubší pochopení stavby a vývoje zemského tělesa se zaměřením na deskovou tektoniku. Hlavní část přednášky je zaměřena na pochopení mechaniky, dynamiky a kinematiky litosferických desek a objasnění procesů odehrávajících se na třech základních typech deskových rozhraní, jejich tektonometamorfního vývoje a souvisejícího vzniku
akumulačních prostorů. V závěru kurzu bude posluchač obeznámen se základy plášťové dynamiky a aplikací konceptu deskové tektoniky v Českém masivu.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. František Holub, CSc. (30.04.2009)

Van Der Pluijm, B. A. and Marshak, S. 2003. Earth structure (second edition). W W Norton & Co Inc

Windley, B. F. 1995. The evolving continents (third edition). John Willey and Sons

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (10.11.2011)

Součástí písemné zkoušky v rozsahu probírané látky je test formou a,b,c,d,e,f a esej na jednu stranu A4 na vybrané téma.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (06.12.2016)

1. Úvod do geotektoniky - přehled vývoje geotektonických hypotéz. 
2. Nitro Země - seismologie a seismické vlastnosti hornin, struktura Země.
3. Paleomagnetizmus - paleomagnetizmus a kontinentální drift, přirůstání kontinentální.
4. Koncept deskové tektoniky - Eulerovská geometrie a pohyb desek na kouli, rychlostni pohybu desek.
5. Divergentní rozhraní - rifting, oceánské hřbety, pasivní okraje a extenzní tektonika.
6. Transformní rozhraní - tektonika horizontálních posunů.
7. Konvergentní rozhraní I - subdukce a tektonika aktivních okrajů.
8. Konvergentní rozhraní II - kontinentální kolize a orogenní pásma.
9. Sedimentární pánve - sedimentární záznam vývoje deskových rozhraní a vnitrodeskových oblastí.
10. Hluboká subdukce - seismotektonika subdukčních zón.
11. Dynamika pláště - dynamická topografie, izostáze.
12. Český masif v kontextu deskové tektoniky. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK