Mikroskopie hornin - MG440C12
Anglický název: Microscopy of Rocks
Český název: Mikroskopie hornin
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Vyučující: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Prerekvizity : MG440C08
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Poznávámí hlavních typů magmatických typů hornin ve výbrusech. Strukturní vztahy mezi minerály magmatických hornin, sukcese tvorby minerálů a stanovení posloupnosti krystalizace a možné následné přeměny v horninách. Struktury minerálů metamorfovaných hornin. Reliktní a metamorfní minerály a pojmenování hornin podle stupně jejich metamorfózy
Poslední úprava: Faryad Shah Wali, prof. Ing., CSc. (10.03.2017)
Literatura

Dudek A., Fediuk F., Palivcová M. (1962): Petrografické tabulky. NČSAV Praha.
Shelley D. (1993): Igneous and Metamorphic Rocks under the Microscope. - Chapman & Hall, London. 445 pp.
Bard J.P. (1986): Microtextures of Igneous and Metamorphic Rocks. - D. Reidel Publishing Company, Holland. 264 pp.
Barker A.J. (1990): Introduction to Metamorphic Textures and Microstructures.- Blackie and Son Ltd., Oxford.

Poslední úprava: Faryad Shah Wali, prof. Ing., CSc. (10.03.2017)
Požadavky ke zkoušce

pro zápočet je nutná účast na cvičení a vypracování protokolů během cvičení.

Poslední úprava: Faryad Shah Wali, prof. Ing., CSc. (06.01.2012)
Sylabus

1) Hlavní typy struktur magmatických hornin, 2) Minerály (hlavní, vedlejší a akcesorické) a struktury hlubinných hornin (granit, granodiorit, diorit, gabro, peridotit), 3) Mikroskopické studium výlevných hornin (ryolit, dacit , andezit a basalt), 4) Vzájemné vztahy mezi minerály a postupnost jejich krystalizace 5) Autometamorfní, příp metamorfní přeměny v magmatických horninách, 6) Klasifikace a zařazení horniny na základě obsahu minerálů a struktur.
7) Minerály a struktury metamorfovaných hornin, 8) Metamorfní struktury a indexové minerály metamorfovaných hornin, 9) Progradní a retrográdní přeměny v metamorfovaných horninách, 10) Posloupnost rekrystalizace v metapelitech, bazických,, křeme-živcových, kabonatických a ultrabazických horninách. 11) Pojmenování jednotlivých typů metamorfovaných hornin: břidice (zelená, modrá), fylit, rula, amfibolit, granulit, eklogit a migmatit, 12) Zařazení a určování metamorfovaných hornin podle struktur a indexových minerálů.

Poslední úprava: Faryad Shah Wali, prof. Ing., CSc. (10.03.2017)