Mikroskopie horninotvorných minerálů - MG440C08
Anglický název: Microscopy of Rock-forming Minerals
Český název: Mikroskopie horninotvorných minerálů
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kulhánek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Kulhánek, Ph.D.
Prerekvizity : {jeden z předmětů MG440P04, MG440P74}
Neslučitelnost : MG440C11
Je korekvizitou pro: MG440P10
Je neslučitelnost pro: MG440P59
Je prerekvizitou pro: MG440C12
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kulhánek, Ph.D. (21.09.2023)
V zimním semestru 2023/2024 začne kurz v 1. týdnu, tzn. od pondělí 2.10.2023.

Kurs zahrnuje práci s polarizačním mikroskopem, optické metody studia horninotvorných minerálů (určování indexu lomu, úhlu zhášení, dvojlomu), izotropní a anizotropní minerály, určování optických vlastností jednoosých a dvojosých minerálů při rovnoběžných a zkřížených nikolech a poznávání nejběžnějších horninotvorných minerálů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Kulhánek, Ph.D. (21.09.2023)

Hejtman B., Konta J. (1959): Horninotvorné minerály. - NČSAV, Praha.

Dudek A., Fediuk F., Palivcová M. (1962): Petrografické tabulky. NČSAV Praha.

Deer W.A., Howie R.A. and Zussman J. (1992): An Introduction to the Rock-Forming Minerals.- 696 pp, Longman, England.

Gribble C.D. and Hall A.J. (1985, 1991, 1992): A Practical Introduction to Optical Mineralogy. - Chapman & Hall, London - New York. 249 pp.

MacKenzie W.S. and Guilford C. (1980): Atlas of rock-forming minerals in thin section.-98 pp, Longman Scientific and Technical, New York.

Gregerová M., Fojt B., Vávra V. (2002): Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Brno: Moravské zemské muzeum, 315 pp.

http://www.alexstrekeisen.it/english/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Kulhánek, Ph.D. (21.09.2023)

Pro získání zápočtu je vyžadováno vypracování úkolů a protokolů v předem stanoveném čase a splnění testu z poznávání minerálů pod mikroskopem. / The course credits are awarded on the condition of having completed the tasks and protocols before deadline, and passing the test of minerals recognition under microscope.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Radim Jedlička, Ph.D. (25.10.2019)

- Polarizační mikroskop a jeho příslušenství. / Polarizing microscope and its accessories.

- Lom světla a určování indexu lomu minerálů. / Refraction of light and determination of refractive index of minerals.

- Polarizované světlo a polarizátory. / Polarized light and polarizers.

- Symetrie minerálů; optické vlastnosti jednoosých minerálů. / Symmetry of minerals; optical properties of uniaxial minerals.

- Optické vlastnosti dvojosých minerálů. / Optical properties of biaxial minerals.

- Interferenční barvy a kritéria interference. / Interference colors and interference criteria.

- Mikroskopické studium minerálů pod jedním nikolem (štěpnost, reliéf, index lomu, tvar, velikost zrn, uzavřeniny). / Microscopic study of minerals under one nikol (cleavage, relief, refractive index, shape, grain size, inclusions).

- Optické studium minerálů pod zkříženými nikoly (zhášení, interferenční barvy, dvojlom). / Optical study of minerals under crossed nikols (extinction, interference colors, birefringence).

- Praktické určování základných typů minerálů a používání tabulek optických vlastností minerálů. / Practical determination of basic types of minerals and use of tables of optical properties of minerals.