PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje I. - MG432P30
Anglický název: Nonrenewable and renewable resources I.
Český název: Obnovitelné a neobnovitelné zdroje I.
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MG432P01
Garant: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: ZACHAR (01.05.2002)
Základní přehled o hlavních surovinových a energetických zdrojích, jejich genezi, využívání a rozšíření. Rovněž seznamuje s problematikou vyhledávání, průzkumu a oceňování ložisek nerostných surovin. Kurs je určen pro všechny studenty geologie i aplikované geologie jako základní informace o geologii neobnovitelných zdrojů.
Literatura
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

Doporučená literatura:

Evans A.M., 1993. Ore geology and industrial minerals. Blackwell Sci. Publ., 309 str.

Carr D.D., 1994. Industrial minerals and rocks. SMME, 1196 str.

Cuney M., Kyser K., 2008. Recent and not-so-recent developments in uranium deposits and implications for exploration. Miner. Asoc. Can. Short Course Vol. 39. 272 str.

Thomas, L.,2002. Coal geology. John Wiley and Sons. 384 str.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

Požadavky k udělení zápočtu

  • účast na praktických cvičeních
  • absolvování praktické poznávací části dle níže uvedených dispozic

Zápočet je zaměřen hlavně na poznávací část - v rudní a nerudní části je třeba identifikovat minimálně po čtyřech vzorcích, v kaustobiolitech minimálně tři, každá část bude samostatně bodově ohodnocena (viz níže), k udělení zápočtu je třeba splnit každou část, v případě nesplnění některé části bude student opakovat poznávačku v plné šíři jen dané části.

část rudní

6 vzorků, u kterých je třeba určit následující:

A. surovina (např. Fe ruda)

B. minerály rudní a žiloviny (název, chemický vzorec či slovně)

C. typ ložiska (u předloženého vzorku) + hlavní ložiskové typy dané suroviny

D. kovnatost

bodové ohodnocení A. = 1 bod, B. = 2 body, C. = 2 body, D. = 1 bod, maximum 36 bodů, ke splnění rudní části třeba minimálně 20 bodů

část nerudní

6 vzorků, u kterých je třeba určit následující:

A. surovina (např. azbest)

B. minerály (název, chemický vzorec či slovně, případně petrografické zařazení)

C. typ ložiska (u předloženého vzorku) + hlavní ložiskové typy dané suroviny

D. hlavní použití

bodové ohodnocení A. = 1 bod, B. = 2 body, C. = 2 body, D. = 1 bod, maximum 36 bodů, ke splnění nerudní části třeba minimálně 20 bodů

část kaustobiolitová

4 vzorky

A. genetický typ (např. humit)

B. stupeň prouhelnění

C. petrografická charakteristika

bodové ohodnocení A. = 2 body, B. = 2 body, C. = 1 bod, maximum 20 bodů, ke splnění kaustobiolitové části třeba minimálně 12 bodů

Požadavky ke zkoušce

  • udělený zápočet
  • absolvování tří dílčích testů v průběhu semestru (termíny konání budou oznámeny vždy na začátku semestru, proběhnou formou 15-minutového písemného testu v rámci cvičení) z následujících okruhů: (1) minerály a jejich chemické složení rudních surovin, (2) minerály a jejich chemické složení nerudních surovin, (3) terminologie a pojmy kaustobiolitů
  • absolvování závěrečného písemného zkušebního testu (50 otázek - odpovědi buď výběr z jedné či více správných možností nebo formulace vlastní odpovědi, doba trvání testu 120 minut, hodnocení testu - max. bodové hodnocení za otázku 5 bodů
  • konstrukce konečné známky z výsledků závěrečného písemného testu (váha 85 % v celkovém hodnocení) a z výsledků tří dílčích testů (váha 15 % v celkovém hodnocení): 90,00-100 % = výborně, 75,00-89,99 % = velmi dobře, 65,00-74,99 % = dobře, méně než 65,00 % = neprospěl(a)
Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

1. Přehled neobnovitelných přírodních surovinových zdrojů

2. Vznik ložisek nerostných surovin a jejich vazba k základním geologickým procesům

3. Ložiska a desková tektonika, typy ložisek v geologickém vývoji Země

4. Rudní a nerudní ložiska spojená s magmatismem, metamorfózou, zvětráváním a sedimentací

5. Energetické suroviny

6. Minerogeneze ČR a Evropy (ložiska variského a alpinského cyklu)

7. Netradiční suroviny a "hi-tec" materiály

8. Vyhledávání a průzkum ložisek

9. Úvod do výpočtu zásob a oceňování ložisek

10. Přehled hlavních dobývacích a úpravnických metod

11. Rekultivace území postižených těžbou

12. Základní legislativa

13. Ekonomika nerostných surovin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK