PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Geologie stavebních surovin - MG432P27E
Anglický název: Geology of construction materials
Český název: Geologie stavebních surovin
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Je zajišťováno předmětem: MG432P27
Garant: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (10.11.2006)
Přednáška seznamuje posluchače podrobně s geologickou problematikou stavebních surovin s cílem osvojit si základní metody jejich výzkumu, získat znalosti potřebné k ověřování kvality stavebních surovin, orientace v problematice dobývání ložisek stavebních surovin a následné rekultivace krajiny.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (10.11.2006)

Doporučená literatura: Prentice J.E., 1990. Geology of construction materials. Chapman and Hall, London, 202 str.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

Requirements to final exam

Final exam will be in the form of written test consisting of 30 questions

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (10.11.2006)

horniny jako anorganický stavební materiál, základní typy stavebních surovin, geologická problematika stavebního kamene (dekorační vs. drcený kámen), přírodní písky a štěrkopísky, stavební anorganická pojiva (suroviny pro cement a vápno), suroviny k výrobě lehčených stavebních hmot, keramické stavební suroviny (cihlářské suroviny a minoritní suroviny), ložiska stavebních surovin ČR a Evropy, vyhledávání a průzkum stavebních surovin, oceňování a výpočet zásob, laboratorní metody výzkumu stavebních surovin, standardizace zkušebních postupů, těžba stavebních surovin a rekultivace území postižených těžbou, degradace stavebních materiálů (zejména kamene) na stavbách, určování provenience materiálů z historických staveb

Forma výuky: 13 2-hodinových přednáškových bloků (v rozsahu sylabu), 13 1-hodinových praktických cvičení zaměřených na samostatnou práci (mikroskopie stavebních surovin, měření a vyhodnocení vybraných fyzikálních vlastností)

Požadavky: účast na praktických cvičeních s vypracovaným protokolem, 1 písemná semestrální práce na zvolené téma, písemný zkušební test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK