PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Těžba a životní prostředí - MG432P25
Anglický název: Environmental aspects of mining
Český název: Těžba a životní prostředí
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Garant: doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D. (01.06.2012)
Kurz se zabývá vlivem různých aspektů těžby nerostných surovin na životní prostředí. Náplň kurzu je zaměřena především na charakteristiku sulfidických důlních odpadů (haldy a odkaliště) a důlních vod, způsoby jejich monitoringu a technologie jejich úpravy a stabilizace.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (11.05.2009)

Lottermoser B. (2007) Mine wastes. Characterization, treatment and environmental impact. Springer, 304 str.

Jambor J.L., Blowes D.W., Ritchie (editoři) (2003) Environmental aspects of mine wastes. Short Course Series, vol 31, Mineralogical Association of Canada, 430 str.

Plumlee G.S., Logsdon M.J. (editoři) (1999) The environmental geochemistry. Part A: Processes, techniques, and health issues. Reviews in Economic Geology, vol. 6A. 371 str.

Lintnerová O. (2002) Vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie. Univerzita Komenského Bratislava, 160 str.

(Doporučená literatura je řazena podle klesající důležitosti)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D. (02.06.2012)

Písemný test v rozsahu odpřednášené látky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D. (01.06.2012)

1. Definice základních pojmů, světová produkce důlních odpadů, historická těžba a regulovaná příp. neregulovaná těžba v současnosti, rekultivace

Sulfidické důlní odpady (2-4)

2. primární mineralogie, zvětrávání sulfidů, vztah mezi oxidací a transportem plynu, neutralizační reakce, uhelné důlní odpady

3. sekundární mineralogie, hydrologické procesy v haldě, metody testování důlních odpadů

4. monitoring sulfidických hald, dopady na životní prostředí, metody stabilizace sulfidických odpadů

Důlní vody (5-8)

5. klasifikace, zdroje, vzorkování a analýza, mikrobiologie důlních vod, sekundární minerály, adsorbce/desorbce

6. Eh-pH podmínky, Fe systém, Al systém, As systém, Hg systém, sulfátový systém, karbonátový systém

7. monitoring důlních vod, prostorové a časové změny v chemickém složení, modelování chemického složení, dopady na životní prostředí

8. metody sanace kyselých důlních vod

9. kyanidy: použití a výskyt, geochemie, extrakce Au, analýza a monitoring, dopady na životní prostředí, sanace kyanidů

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D. (18.06.2013)

Přednáška je vhodná pro studenty magisterského studia, kteří již absolvovali Ložiskovou geologii (MG432P01) nebo Obnovitelné a neobnovitelné zdroje I. (MG432P30)

a Geochemii (MG431P01). Není to však podmínkou, zejména u studentů oboru Chemie životního prostředí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK