PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná petrologie - MG432P24
Anglický název: Applied petrology
Český název: Aplikovaná petrologie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Garant: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Vyučující: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Anotace
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)
Přednáška přináší ucelený pohled na problematiku hornin a vybraných typů surovin, používaných ve stavební praxi. Seznamuje posluchače s geologickými aspekty těchto materiálů a uvádí je do problematiky jejich laboratorního zkoušení, způsobu výroby a použití. Pozornost je věnována také problematice průzkumu ložisek vybraných stavebních hmot a jejich hodnocení. Dále přednáška seznamuje studenty s odolností těchto materiálů vůči zvětrávacím vlivům a s možnostmi, jak hodnotit a případně řešit poškození stavebních hmot.
Literatura
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

Dudek A., Fediuk F., Palivcová M., 1962. Petrografické tabulky. NČSAV, Praha, 303 str.

Dudek A., Malkovský M., Suk M., 1984. Atlas hornin. Academia, Praha, 312 str.

Vachtl J., Záruba Q., 1962. Technická petrografie. ČVUT, fakulta stavební, Praha, 113 str.

Winkler E.M., 1997. Stone in Architecture. 3rd revised edition, Springer-Verlag, Berlin, 313 str.

Zeman O., Lamboj L., 1981. Technická petrografie pro posluchače stavební fakulty. ČVUT, fakulta stavební, Praha,180 str.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

Požadavky ke zkoušce

absolvování písemného zkušebního testu (30 otázek - odpovědi buď výběr z jedné či více správných možností nebo formulace vlastní odpovědi, doba trvání testu 60 minut, hodnocení testu - max. bodové hodnocení za otázku 5 bodů, konstrukce výsledné známky: 90,00-100 % = výborně, 75,00-89,99 % = velmi dobře, 65,00-74,99 % = dobře, méně než 65,00 % = neprospěl(a))

Sylabus
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

1. Horniny a stavební kameny (složení, stavby, geneze a klasifikace hornin vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních, základní typy hornin v technické praxi, stavba hornin v mikro a makroměřítku, defekty v horninách, klasifikace mikrotrhlin, póry, metody výzkumu defektů, kvantifikace některých parametrů, modální složení, mikropetrografický index kvality, texturní koeficient)

2. Fyzikální, mechanické a technicky významné vlastnosti hornin (indexové vlastnosti (měrná a objemová hmotnost, pórovitost, nasákavost), mechanické vlastnosti (přetvárnost a pevnost), vliv složení a stavby na mechanické vlastnosti (přirozená deformace, projevy křehkého porušení a duktilní projevy, odezva hornin na umělou deformaci, vliv stavby, vliv tvaru a velikosti zrn, přítomnost defektů), technologické vlastnosti (tvrdost, ohladitelnost, otlukovost, abrazivita atd.))

3. Rozpojování hornin (mechanismus porušení hornin tlakem, vrtáním, odstřely)

4. Vyhledávání, průzkum a těžba stavebního kamene (metody vyhledávání a průzkumu aplikovatelné na ložiska stavebního kamene, vzorkování, výpočet zásob, studie proveditelnosti, právní kroky potřebné k zahájení těžby, metody dobývání stavebního kamene)

5. Zvětrávání hornin (činitelé zvětrávání, fyzikální a chemické procesy, působení organismů, zvětrávací formy, určování a kvantifikace zvětrávacích forem a odvození procesů, hodnocení odolnosti hornin vůči zvětrávacím procesům)

6. Určování zdrojových oblastí stavebního kamene (odběr vzorků, metody laboratorního studia (optická mikroskopie, obrazová analýza, katodoluminiscence, elektronová mikroskopie, RTG difrakce, DTA/TG analýza atd.))

7. Konzervace stavebního kamene (techniky čištění kamene, zpevnění, konzervace)

8. Stavební pojiva (vzdušná vs. hydraulická pojiva, historie výroby a použití, přehled základních surovin a výrob, vzdušná a hydraulická vápna, přírodní a portlandské cementy, sádra, hořečnaté maltoviny, petrografické a mineralogické hodnocení surovin a výrobků)

9. Cihlářské suroviny (typy surovin, hodnocení, vlastnosti, výroba, použití, základní cihlářské suroviny v českých zemích, petrografické a mineralogické hodnocení surovin a výrobků)

10. Zeminy ve stavební praxi (typy zemin, vlastnosti, stabilizace, použití)

11. Lehké stavební hmoty (typy surovin, hodnocení, vlastnosti, výroba, použití, přehled výrob v českých zemích)

12. Geologické, petrografické a mineralogické aspekty dalších umělých hmot (suroviny a výroba žárovzdorných hmot, lehkých stavebních hmot, užité keramiky a skla, petrografické a mineralogické hodnocení surovin a výrobků)

13. Metody analytického studia v aplikované petrologii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK