PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia přírodních zdrojů - MG432P20
Anglický název: Introduction to natural resources studies
Český název: Úvod do studia přírodních zdrojů
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Anotace
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)
Úvod do problematiky přírodních zdrojů seznamuje posluchače se základními typy přírodních zdrojů, s pohledem různých civilizací na význam zdrojů. Důraz je kladen na současné chápání přírodních zdrojů a na možné scénáře budoucího vývoje jejich čerpání. Během kursu jsou vysvětleny koncepty obnovitelnosti i neobnovitelnosti; rovněž rozdíly v pojetí přírodovědném a ekonomickém. Diskutovány jsou rovněž dopady využívání zdrojů nejen na krajinu, ale též na
společnost, včetně souvisejících politických a geopolitických aspektů.
Literatura
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

Doporučená studijní literatura:

Peter Baccini, Paul H. Brunner, 1991. Metabolism of the Antroposphere. Springer Verlag, Berlin, 157 str.

Andrew Goudie, Heather Viles, 1997. The Earth Transformed. Blackwell Publishers, Oxford, 276 str.

Erhun Kula, 1993. Economics of Natural Resources and the Environment. Chapman & Hall, London, 287 str.

Václav Mezřický ed., 2005. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Portál, Praha 207 str.

Josef Seják 2005. Základy udržitelné ekonomie přírodních zdrojů a životního prostředí. Acta Universitatis Purkynianae 120, Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 157 str.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

Požadavky ke zkoušce

absolvování písemného zkušebního testu (30 otázek - odpovědi buď výběr z jedné či více správných možností nebo formulace vlastní odpovědi, doba trvání testu 60 minut, hodnocení testu - max. bodové hodnocení za otázku 5 bodů, konstrukce výsledné známky: 90,00-100 % = výborně, 75,00-89,99 % = velmi dobře, 65,00-74,99 % = dobře, méně než 65,00 % = neprospěl(a))

Sylabus
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

1) Přírodní zdroje jako součást "geosfér"

2) Vývoj chápání zdrojů od starověku až po současnost

3) Vyčerpatelnost zdrojů, zdroje obnovitelné a neobnovitelné, vzorce čerpání

4) Nerostné suroviny jako součást přírodních zdrojů

5) rehabilitace a rekultivace krajiny po těžbě

6) Energie, energetické suroviny, aspekty využívání "obnovitelných" zdrojů energie

7) Voda a půda: zdroje nejcennější

8) Biosféra (využívání lesů, rybolov ad.)

9) Krajina jako jeden ze zdrojů

10) Odpady: zátěž nebo zdroj?

11) Ekonomie přírodních zdrojů

12) Dopad využívání zdrojů na životní prostředí

13) Politické aspekty nerovnoměrného rozmístění a čerpání přírodních zdrojů, scénáře budoucího vývoje

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK