PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Plynokapalné uzavř. a jejich aplikace v geologii - MG432P12
Anglický název: Fluid and melt inclusion studies
Český název: Plynokapalné uzavř. a jejich aplikace v geologii
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (01.06.2012)
Přednáška seznamuje s využitím plynokapalných (fluidních) inkluzí při studiu geologických procesů (magmatických, metamorfních, sedimentárních a hydrotermálních). Plynokapalné inkluze reprezentují relikty fluid zachycené v minerálech. Jejich studiem lze získat údaje o složení, teplotě a tlaku fluid v Zemské kůře. Součástí cvičení jsou praktická měření a interpretace dat. Přednáška je vhodná pro studenty posledního ročníku bakalářského studia a všechny ročníky studia magisterského.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (05.10.2009)

učební text a instruktážní fotografie jsou přístupny k prohlížení i ke stažení na adrese:

http://www.natur.cuni.cz/~mineral/inkluze.html

Ďurišová, J., and Hurai, V. (1991): Fluid inclusions in minerals (in Czech): Praha, Academia, 105 p.

Roedder, E. (1984): Fluid inclusions, Mineralogical Society of America, 646 p.

Goldstein, R. H., and Reynolds, T. J. (1994): Systematics of fluid inclusions in diagenetic minerals, 199 pp.

  • ------ (2001):Lithos, vol. 55 (řada předhledných článků pokrývajících celé spektrum studia fluidních inkluzí)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (01.06.2012)

Ústní zkouška v rozsahu probraných témat, včetně interpretace základních fázových diagramů používaných při interpretaci mikrotermometrických dat.

Sylabus -
Poslední úprava: ZACHAR (22.05.2002)

Kurz je určen pro studenty geologických oborů (od 3 do 5 ročníku).

1. Přehled jednotlivých témat přednášky a aplikací studia fluidních inkluzí v geologii. Klasifikace, genetické typy a morfologie inkluzí. Mechanismy vzniku a rekrystalizace inkluzí.

2. Úvod do mikrotermometrie (aparatura, metodika měření, základy kryometrické a homogenizační techniky).

3. Vodné soustavy (H2O, H2O-NaCl, H2O-NaCl-KCl, H2O-NaCl-CaCl2) - aplikace a interpretace kryometrie.

4. Způsoby homogenizace inkluzí. Úvod do plynných soustav (CO2, CH4, CO2-CH4, CO2-N2).

5. Systém H2O-CO2 a H2O-CO2-NaCl: topologie fází, interpretace mikrotermometrie.

6. Systém H2O-CO2 a H2O-CO2-NaCl: rozpad roztoku, nemísivost fází.

7. Presentace mikrotermometrických dat. Výpočet isochor. Stavové rovnice. Odhad P-T podmínek zachycení inkluzí a vzniku minerálů.

8. Příklady aplikací: studium hydrotermálních minieralizací.

10. Příklady aplikací: studium magmatických a metamorfních asociací.

11. Příklady aplikací: sedimentární a diagenetické prostředí.

12. Inkluze tavenin v magmatických a vulkanických horninách. Speciální instrumentální metody studia složení paleofluid.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK