PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Základy hornictví a geologického průzkumu - MG432P09
Anglický název: Principles of mining and exploration
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2005 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: ZACHAR (12.05.2005)
Kurz podává základní přehled těžebních a úpravárenských metod, zahrnuje: historii dolování, vrtný průzkum, průzkumná díla a jejich dokumentace, výstavba dolů, těžební metody a stroje, důlní doprava, klimatizace, povrchová těžba, úpravnictví.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D. (25.02.2019)

Stočes B. (1954): Základy hornictví. Academia. Praha.

Neset K., Dintr O. (1974): Hornická příručka. SNTL. Bratislava.

Sarga K., Letko V. (1983): Technika průzkumných prací. Skripta UK, Praha. 114s.

Heise F., Herbst F. (1921): Bergbaukunde. Spring Verlag. Berlin (in german)

Young G. (1946): Elements of mining. McGraw-Hill Book Company. New York

http://www.hornictvi.info/prirucka/prirucka.htm

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D. (27.04.2012)

1. Historie hornictví

2. Geologicko - průzkumné vrty (typy vrtných prací, vrtná souprava a její části, režim vrtání, dokumentace vrtného jádra)

3. Lehké báňské práce (rýhy, zářezy, plošné odkryvy, průzkumné šachtice, jejich nasazení a dokumentace.)

4. Průzkumné báňské práce (hornické pojmy, typy průzk. báňských prací.)

5. Otvírka a rozčlenění ložisek (otvírková díla, rozčleňovací a přípravná díla.)

6. Dobývací způsoby, jejich volba, příklady porubních způsobů pro rudy a uhlí

7. Základka vyrubaných prostor

8. Výztuž, odvodňování, větrání a osvětlování důlních děl.

9. Důlní doprava.

10. Rozpojování hornin trhavinami (vývrty a vrtná schémata, druhy zálomů, rozdělení trhavin.)

11. Lomové dobývání nerostných surovin.

12. Úvod do úpravnictví (úpravnické termíny, drcení a mletí, třídění, rozdružování, flotace, odkaliště.)

Na závěr kurzu je organizována exkurze do činného hornického provozu či jiné zajímavé, s tématikou související pracoviště.

Podmínkou zápočtu je vypracování projektu povrchového dobývání hnědouhelného ložiska (výpočet zásob a skrývkového součinitele, otvírka, volba způsobu dobývání a dopravy, nasazení dobývacích strojů, výpočet životnosti ložiska a zhodnocení ekonomických parametrů těžby.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK