PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vyhledávání, průzkum a oceňování neobnovitelných zdrojů - MG432P07
Anglický název: Prospecting, exploration and evaluation of nonrenewable resources
Český název: Vyhledávání, průzkum a oceňování neobnovitelných zdrojů
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Vyučující: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)
Koncepce vyhledávání nadějných ložiskových indicií a metody průzkumu ložisek, vyhodnocení průzkumu včetně výpočtu zásob, problematikou oceňování ložisek, psaní studií proveditelnosti, ekonomika nerostných surovin, vyhledávání a průzkum aplikované na problematiku životního prostředí.
Literatura
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

Gocht W.R., Zantop H., Eggert R.G., 1988. International mineral economics. Springer Verlag, Berlin, 271 str.

Govett G.J.S. (ed.) 1983. Handbook of exploration geochemistry (7 volumes). Elsevier, Amsterdam

Jelínek E., Janatka J., René M., 1988. Metody geochemické prospekce. Skripta PřFUK, Karolinum, Praha, 148 str.

Kužvart M., Böhmer M., 1986. Prospecting and exploration of mineral deposits. Academia, Praha, 508 str.

Rose A.W., Hawkes H.E., Webb J.S., 1979. Geochemistry in mineral exploration. Academic Press, London, 657 str.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

Požadavky ke zkoušce

absolvování závěrečného písemného zkušebního testu (30 otázek - odpovědi buď výběr z jedné či více správných možností nebo formulace vlastní odpovědi, doba trvání testu 60 minut, hodnocení testu - max. bodové hodnocení za otázku 5 bodů, konstrukce výsledné známky: 90,00-100 % = výborně, 75,00-89,99 % = velmi dobře, 65,00-74,99 % = dobře, méně než 65,00 % = neprospěl(a))

Sylabus
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

1. Vznik ložisek nerostných surovin. Genetické modely ložisek jako prospekční kritérium.

2. Vyhledávání ložiskových indicií

3. Základní principy geochemické prospekce, postavení geochemie v souboru prospekčních metod, geochemické mapování

3. Geochemické prostředí, disperze a mobilita chemických prvků, reakce v hlubinných a povrchových podmínkách. Definice geochemické anomálie, metody odlišení od geochemického pozadí. Koncepce indikačních prvků. Primární a sekundární prostředí, vznik difúzních, infiltračních a zvětrávacích aureol. Chemické rovnováhy v horninovém prostředí a v povrchových podmínkách. Geochemické speciace.

4. Regionální a detailní prospekce. Litogeochemie, geochemie půd, jezerních a řečištních sedimentů atmogeochemické, hydrogeochemické a biogeochemické metody.

5. Analytické metody a jejich aplikace, základy zpracování dat, geochemické modely. Aplikace prospekčních metod pro environmentální studium.

6. Dálkový průzkum Země při vyhledávání ložisek

7. Geofyzikální metody při vyhledávání a průzkumu ložisek

8. Technické prostředky průzkumu (sondážní práce, vrty, průzkumné štoly)

9. Zásady vzorkování surovin a jejich praktická aplikace (vrtný průzkum). Aplikace geostatistických metod při optimalizaci průzkumné sítě. Laboratorní zpracování vzorků.

10. Metody výpočtu zásob. Koncepce zásob a zdrojů

11. Oceňování ložisek nerostných surovin, promítnutí těžby a úpravy do nákladů na těžbu

12. Ceny surovin

13. Surovinové trhy, politický dopad rozdělení surovinových trhů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK