PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Typy a modely ložisek rud - MG432P02
Anglický název: Ore deposits models
Český název: Typy a modely ložisek rud
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (05.10.2009)
Přednáška prohlubuje základní znalosti o hlavních typech rudních surovin a o procesech souvisejících s jejich vznikem. Genetické modely jsou demonstrovány na příkladech ložisek ze světa a i z ČR. Kurs je určen pro všechny studenty geologie i aplikované geologie.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (05.10.2009)

Robb L, (2007): Introduction to ore-forming processes. Blackwell Sci. Publ., 373 str.

Evans A.M., 1993. Ore geology and industrial minerals. Blackwell Sci. Publ., 309 str.

Sheahan PA, Cherry ME, eds. (1988): Ore deposit models, Volume I. Geoscience Canada, Reprint Series 3, 195 str.

Sheahan PA, Cherry ME, eds. (1993): Ore deposit models, Volume II. Geoscience Canada, Reprint Series 6, 154 str.

Barnes, H. L., ed., 1979, 1997: Geochemistry of hydrothermal ore deposits, New York, John Wiley & Sons, Inc., 2nd edition, pp. 798; 3rd edition, pp. 972

Guilbert J.M., Park C.F. (1986): The geology of ore deposits, 1st Edition, W. H. Freeman and Company, New York 985 p.

Foster, R. P. (1991): Gold metallogeny and exploration.-In: : Glasgow, Blackie and Son Ltd, p. 432.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (01.06.2012)

Zkouška je ústní v rozsahu probraných témat a skládá se z 5-6 otázek (cca 30 minut na referování a 15 minut na přípravu). Jedna otázka je vždy zaměřena na kompletní charakteristiku jednoho z probraných ložiskových typů. Ostatní otázky sledují dílčí témata napříč všemi probranými typy.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (05.10.2009)

Klasifikace rudních ložisek a jejich vztah k typům a modelům.

Geochemie magmatických a hydrotermálních procesů spjatých se vznikem rudních ložisek.

Ložiska v bazických a ultrabazických horninách (Ni, Cu, Pt-Pd, Cr).

Ložiska spjatá s granitoidy (porfyrová, skarnová, greisenová).

Submarinně-exhalační ložiska.

Epitermální ložiska.

Mesotermální ložiska (orogenic gold)

Metalogeneze variské a alpinské Evropy

Vazba ložisek rud na deskovou tektoniku

Forma výuky: 12 2-hodinových přednáškových bloků (v rozsahu sylabu), 12 2-hodinových cvičení

Požadavky: prezentace vybraných odborných článků ke třem různých ložiskových typům (jako součást

cvičení, prezentace v Power Pointu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK