PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ložisková geologie - MG432P01
Anglický název: Economic geology (geology of mineral deposits)
Český název: Ložisková geologie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Základy ložiskové geologie - informace pro studenty 2019.pdf harmonogram a podmínky zápočtu a zkoušky doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)
Ložisková geologie jako nauka o neobnovitelných surovinových zdrojích, vznik ložisek nerostných surovin a jejich vazba k základním geologickým a geotektonickým procesům (ložiska a desková tektonika, typy ložisek v geologickém vývoji Země, ložiska spojená s magmatismem, metamorfózou, zvětráváním a
sedimentací), surovinové zdroje (rudy, nerudy, energetické suroviny, stavební hmoty, netradiční suroviny, minerogeneze ČR, ložiska variského a alpinského cyklu, vyhledávání a průzkum ložisek, úvod do výpočtu zásob a oceňování ložisek, přehled hlavních dobývacích a úpravnických metod, rekultivace území
postižených těžbou, základní legislativa, ekonomika nerostných surovin

Literatura
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

Doporučená literatura:

Evans A.M., 1993. Ore geology and industrial minerals. Blackwell Sci. Publ., 309 str.

Carr D.D., 1994. Industrial minerals and rocks. SMME, 1196 str.

Cuney M., Kyser K., 2008. Recent and not-so-recent developments in uranium deposits and implications for exploration. Miner. Asoc. Can. Short Course Vol. 39. 272 str.

Thomas, L.,2002. Coal geology. John Wiley and Sons. 384 str.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

Požadavky k udělení zápočtu

  • účast na praktických cvičeních
  • absolvování praktické poznávací části dle níže uvedených dispozic

Zápočet je zaměřen hlavně na poznávací část - v rudní a nerudní části je třeba identifikovat minimálně po čtyřech vzorcích, v kaustobiolitech minimálně tři, každá část bude samostatně bodově ohodnocena (viz níže), k udělení zápočtu je třeba splnit každou část, v případě nesplnění některé části bude student opakovat poznávačku v plné šíři jen dané části.

část rudní

6 vzorků, u kterých je třeba určit následující:

A. surovina (např. Fe ruda)

B. minerály rudní a žiloviny (název, chemický vzorec či slovně)

C. typ ložiska (u předloženého vzorku) + hlavní ložiskové typy dané suroviny

D. kovnatost

bodové ohodnocení A. = 1 bod, B. = 2 body, C. = 2 body, D. = 1 bod, maximum 36 bodů, ke splnění rudní části třeba minimálně 20 bodů

část nerudní

6 vzorků, u kterých je třeba určit následující:

A. surovina (např. azbest)

B. minerály (název, chemický vzorec či slovně, případně petrografické zařazení)

C. typ ložiska (u předloženého vzorku) + hlavní ložiskové typy dané suroviny

D. hlavní použití

bodové ohodnocení A. = 1 bod, B. = 2 body, C. = 2 body, D. = 1 bod, maximum 36 bodů, ke splnění nerudní části třeba minimálně 20 bodů

část kaustobiolitová

4 vzorky

A. genetický typ (např. humit)

B. stupeň prouhelnění

C. petrografická charakteristika

bodové ohodnocení A. = 2 body, B. = 2 body, C. = 1 bod, maximum 20 bodů, ke splnění kaustobiolitové části třeba minimálně 12 bodů

Požadavky ke zkoušce

  • udělený zápočet
  • absolvování tří dílčích testů v průběhu semestru (termíny konání budou oznámeny vždy na začátku semestru, proběhnou formou 15-minutového písemného testu v rámci cvičení) z následujících okruhů: (1) minerály a jejich chemické složení rudních surovin, (2) minerály a jejich chemické složení nerudních surovin, (3) terminologie a pojmy kaustobiolitů
  • absolvování závěrečného písemného zkušebního testu (50 otázek - odpovědi buď výběr z jedné či více správných možností nebo formulace vlastní odpovědi, doba trvání testu 120 minut, hodnocení testu - max. bodové hodnocení za otázku 5 bodů
  • konstrukce konečné známky z výsledků závěrečného písemného testu (váha 85 % v celkovém hodnocení) a z výsledků tří dílčích testů (váha 15 % v celkovém hodnocení): 90,00-100 % = výborně, 75,00-89,99 % = velmi dobře, 65,00-74,99 % = dobře, méně než 65,00 % = neprospěl(a)
Sylabus
Poslední úprava: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (01.06.2012)

1. Úvod - člověk - nerostné zdroje - životní prostředí. Definice základních pojmů. Přehled teorií vzniku ložisek a metod studia ložiskotvorných procesů.

2. Rudy: ložiska spjatá s bazickým, intermediálním a kyselým magmatismem. Ložiska pegmatitová.

3. Rudy: hydrotermální ložiska (žilná, metasomatická, greiseny, skarny, porfyrový typ, epitermální).

4. Rudy: hydrotermální ložiska (pokračování), vulkanosedimentární a sedimentární ložiska. Ložiska metamorfogenní a vliv metamorfózy na koncentraci a redistribuci rudních složek.

5. Desková tektonika a ložiska nerostných surovin.

6. Kaustobiolity: Geneze ložisek kaustobiolitů.

7. Kaustobiolity: Ložiska kaustobiolitů České republiky

8. Netradiční energetické zdroje. Zdroje radioaktivních elementů.

9. Nerudy: genetické typy nerud ložiska spojená s endogenními (magmatickými, metamorfními) procesy.

10. Nerudy: genetické typy nerud ložiska spojená s exogenními procesy.

11. Nerudy: stavební suroviny, netradiční ložiska nerud, význam nerud v ČR

12. Vyhledávání a průzkum ložisek, základy úpravnictví, ekonomika nerostných surovin, legislativa.

Požadavky: účast na praktických cvičeních s vypracovaným protokolem, 1 písemná semestrální práce na

zvolené téma, praktický test s určením vzorků, písemný zkušební test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK