PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Analytické metody v geochemii - MG431P99
Anglický název: Analytical methods in geochemistry
Český název: Analytické metody v geochemii
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Analyt_metody_gch_vyber_LS (1).pdf pdf LS doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: ZACHAR (16.05.2005)
Cílem přednášky je představit analytické charakteristiky metod používaných pro chemickou a fázovou analýzu geochemických a environmentálních vzorků.
Nejdůležitější analytické techniky jsou diskutovány s ohledem na elementární, isotopovou a speciační analýzu.
Literatura
Poslední úprava: ZACHAR (12.05.2005)

Beauchemin D., Grégoire D.C., Günther D., Karanassios V., Mermet J.M., Wood T.J.(eds)(2000): Discrete sample introduction techniques for inductively coupled plasma mass spectroemtry. Elsevier, Amsterdam.

Clescery LS, Greenberg AE, Eaton AD (eds) (1998): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. - United Book Press, Inc., Baltimore, Maryland.

Hulínský V., Jurek K. (1982): Zkoumání látek elektronovým paprskem. SNTL Praha.

Potts P.J. (1987): A Handbook of Silicate Rock Analysis. - Blackie Academic & Professional London.

Welz B, Sperling M. (1999): Atomic Absorption Spectrometry. - Wiley - VCH Weinheim.

Sylabus -
Poslední úprava: ZACHAR (12.05.2005)

1. Odběr a zpracování vzorku horniny, půdy, sedimentu a organických materiálů. Drcení, mletí, homogenizace, sítování. Rozklad vzorů kyselinami, příprava výluhů, rozklady vzorků tavením, mikrovlnná mineralizace.

2. Odběr vzorků vody. Odběrová zařízení, odběrové nádoby. Metody analýzy používané ?in situ" (měření pH, vodivosti, Eh). Stabilita vzorků.

3. Strategie experimentu, volba laboratorních metod, základní dělení analytických metod používaných v geochemii, testování správnosti analytických dat, referenční materiály.

4. Klasické metody, odměrná a vážková analýza. Stanovení alkalinity, Fe2+ ve vodách a pevných vzorcích. Elektrochemické metody, potenciometrie a polarografie, speciační analýza.

5. Přehled spektrálních metod. Emise a absorpce záření. Monochromátory, detektory fotonů.

6. Rentgenová fluorescence principy, použití, zpracování vzorků. Optická emisní analýza, atomizace plamenem , jiskrou, indukčně vázaným plazmatem, principy, použití, výhody. Fotometrie, možnosti, omezení.

7. Atomová absorpční spektrometrie, principy, atomizace plamenem, generace těkavých hydridů, elektrotermická atomizace. Aplikace v silikátové analýze a environmentální geochemii.

8. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Princip metody, výhody, nevýhody, kalibrace standardizace, interference. Přídavná zařízení v ICP MS, zmlžovače, HPLC, generace těkavých hydridů, laserová ablace, elektrotermální vaporizace. Stanovení prvkových koncentrací, stanovení izotopových poměrů.

9. Separační metody. Iontoměniče, použití při separaci a prekoncentraci vybraných látek. Vysoceúčinná kapalinová chromatografie, využití v analýze přírodních vod. Stanovení forem.

10. Metody studia struktury látek. Rentgenová difrakce, principy, možnosti, kvantitativní analýza., diferenční termická analýza. Možnosti, aplikace, příprava vzorků.

11. Infračervená spektrometrie, Ramanova spektrometrie, transmisní elektronová mikroskopie.

12. Mikroanalýza, elektronová mikroanalýza, analýza povrchů a morfologie pevných fází.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK