Teorie výuky geologie - MG431P87U
Anglický název: Theory of the teaching of geology
Český název: Teorie výuky geologie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Vyučující: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Neslučitelnost : MG431P87
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS    Elearningový kurz
Anotace -
Teorie výuky geologie je základním kursem z oblasti didaktiky geologie pro studenty učitelství geologie. Představuje příslušné kurikulární dokumenty a učebnice a věnuje se pedagogickému procesu aplikovanému na výuku geologie ve školním, mimoškolním i celoživotním vzdělávání. Pozornost je věnována i popularizaci geologických poznatků. Ve cvičeních si studenti procvičují základní pedagogické dovednosti.

Poslední úprava: Zachariáš Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (22.01.2019)
Literatura

Základní:

Turanová L.: Didaktika geológie 1. Všeobecná didaktika geológie. Univerzita Komenského Bratislava, Bratislava, 2000. 74 s.

Pauk F. a kol.: Didaktika geologických věd. SPN, Praha, 1981. 253 s.

Kočárek E.: Základy didaktiky geologie. 1. část. Univerzita Karlova v Praze - SPN, 1978. 92 s.

Doporučené:

Kalhous Z., Obst O.: Školní didaktika. Portál, Praha, 2002. 448s.

Vališová A., Kasíková H. aj.: Pedagogika pro učitele. Grada, Praha, 2007. 404 s.

Poslední úprava: Zachariáš Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (22.01.2019)
Požadavky ke zkoušce

Písemně (výběr z možností):

esej zaměřená na některý z aspektů výuky nebo pouplarizace geologických oborů;

popularizační článek na téma související s geologií;

podrobná příprava na vyučovací hodinu s geologickým tématem pro ZŠ nebo SŠ.

Ústně:

znalosti v rozsahu látky přednášek a cvičení a výběru ze studijní literatury.

Poslední úprava: Zachariáš Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (22.01.2019)
Sylabus

Teorie výuky geologie je základním kursem z oblasti didaktiky geologie pro studenty učitelství geologie. Představuje příslušné kurikulární dokumenty a učebnice a podrobněji se věnuje pedagogickému procesu aplikovanému na výuku geologie. Ve cvičeních si studenti procvičují základní pedagogické dovednosti.

Didaktika geologie a předmět jejího působení.

Historie výuky geologie v českých zemích.

Geologie jako učební předmět. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání, školní vzdělávací programy, další kurikulární dokumenty.

Vyučovací proces. Pedagogické zásady. Výukové metody. Organizační formy výuky.

Učivo a jeho výběr, didaktická transformace.

Učební pomůcky a jejich dostupnost, učebnice, didaktická technika. Školní sbírky.

Využití multimédií ve výuce geologie.

Zájmová činnost žáků a studentů v oblasti geologie.

Výuka geologie v univerzitě třetího věku.

Příprava učitele a lektora.

Popularizace geologických poznatků.

Poslední úprava: Zachariáš Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (22.01.2019)