PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika geologie I - MG431P82A
Anglický název: Technology of geological education I
Český název: Didaktika geologie I
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Vyučující: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Neslučitelnost : MG431P82U
Je neslučitelnost pro: MG431P82U
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (31.05.2012)
Didaktika geologie I je věnována specifickým problémům výuky geologie. Tato část kursu je zaměřena především na oblast mineralogie, petrologie a základní geologie. Cvičení jsou rozšířenou variantou laboratorních prací prezentovaných ve stávajících učebnicích, vedle toho jsou věnována také nácviku pedagogické činnosti.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (31.05.2012)

Základní:

Turanová L.: Didaktika geológie 2. Špeciálna didaktika geológie. Univerzita Komenského Bratislava, Bratislava, 2004. 117 s.

Turanová L.: Didaktika geológie 3. Didaktika praktických cvičení z geológie. Univerzita Komenského Bratislava, Bratislava, 2002. 90 s.

Švecová M., Matějka D.: Přírodopis 9, pro základní školy a víceletá gymnázia. Příručka učitele. Fraus, Plzeň, 2007. 116 s.

Doporučená:

Kalhous Z., Obst O.: Školní didaktika. Portál, Praha, 2002. 448s.

Ďurica D., Holý M., Suk M.: Člověk jako geologický činitel. Moravské zemské muzeum, Brno, 2008. 180 s.

Moldan B.: Podmaněná planeta. Karolinum, Praha, 2010. 420 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (31.05.2012)

Podrobná příprava na vyučovací hodinu pro ZŠ nebo SŠ a její prezentace.

Znalosti v rozsahu látky přednášek a cvičení a výběru ze studijní literatury.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (31.05.2012)

1. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, oblast Člověk a příroda, předmět Geologie. Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání, oblast Člověk a příroda. Možnosti začlenění geologického učiva do školních vzdělávacích programů (minerály, horniny, základní a regionální geologie, aplikovaná geologie, geologické aspekty životního prostředí).

2. Specifika výuky mineralogie a geologických oborů vůbec na gymnáziu a na základní škole. Učivo základní a rozvíjející. Morfologie minerálů a její úskalí. Fyzikální vlastnosti minerálů jako klíč k jejich identifikaci. Jednoduché pomůcky pro zjišťování fyzikálních vlastností minerálů a jejich dostupnost. Zásady práce v laboratoři, vedení laboratorních cvičení na téma identifikace a využití minerálů. Školní sbírka minerálů. Minerály v běžném životě.

3. Horniny a specifika jejich výuky. Učivo základní a rozvíjející. Pozorování hornin v učebně a v terénu, popis, identifikace. Využití polarizační mikroskopie ve školní praxi. Školní sbírka hornin. Horniny v geologické mapě. Horniny kolem nás.

4. Učivo základní a regionální geologie, průsečíky s předmětem Zeměpis, možnosti integrace. Aplikovaná geologie v sekundárním vzdělávání. Pomůcky pro výuku geologie. Geologické mapy a jejich využití ve škole. Význam geologických poznatků pro člověka.

5. Modely vyučovacích hodin - hodina základního typu, zkoušení a hodnocení, laboratorní práce, výuka v terénu. Školní projekty zaměřené na minerály, horniny a geologické procesy. Využití multimédií.

6. Geologické školní pokusy (krystalizace, simulace geologických procesů aj.). Sběr přírodnin a jejich úprava pro využití ve výuce. Zřizování školních sbírek. Tvorba pracovních listů a dalších učebních materiálů a pomůcek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK