Pedagogika volného času a vzdělávání dospělých - MG431P54
Anglický název: Pedagogy of free-time activities and adults education
Český název: Pedagogika volného času a vzdělávání dospělých
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: POVINNÝ PŘEDMĚT, NASTAVENO JAKO VYUČOVANÝ 9.7.2007
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Vyučující: Mgr. Ilona Horychová
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ilona Horychová (05.03.2013)
Předmět seznamuje se základními pojmy, historií, teorií a praxí vzdělávání dospělých. Současně poskytuje informace o možnostech využití volnočasových aktivit ve vzdělávání dospělých s důrazem na budování zdravého životního stylu.
Cílem je pochopení aktuálních jevů a procesů týkajících se vzdělávání dospělých a získání přehledu o základních pojmech a možnostech volnočasových aktivit.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ilona Horychová (05.03.2013)

PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje. Výkladový slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 281 s. ISBN 80-200-0950-7

Strategie celoživotního učení. 1. vyd. Praha: MŠMT, 2007. 90 s. ISBN 978-80-254-2218-2

BENEŠ, Milan. Andragogika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 135 s. ISBN 978-80-247-2580-2

MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2005. 202 s. ISBN80-7238-220-9

ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a eLearning. 1. vyd. Praha: UJAK Praha, 2008. 144 s.ISBN 978-80-86723-56-3

PÁVKOVÁ, Jiřina a kol. Pedagogika volného času. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 229 s.ISBN 80-7178-295-5

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ilona Horychová (05.03.2013)

Zápočet:

Účast, projekt vzdělávací akce.

Zkouška:

Znalosti v rozsahu látky přednášek a cvičení a výběru ze studijní literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ilona Horychová (05.03.2013)

• Základní andragogické pojmy, historie a současnost vzdělávání dospělých.

• Vzdělávací politika ČR, legislativa, aktuální dokumenty, role státu. Financování vzdělávání dospělých, trh práce v ČR.

• Současná situace dalšího vzdělávání v ČR, systém dalšího vzdělávání, akreditace vzdělávacích programů.

• Cílové skupiny ve vzdělávání dospělých, účast dospělé populace na dalším vzdělávání, motivace. Nerovnost přístupu ke vzdělávání dospělých, příčiny nerovnosti. Vzdělávání zvláštních sociálních

skupin: minority, sociálně znevýhodněné skupiny, skupiny ohrožené sociální exkluzí.

• Celoživotní učení, učící se společnost. Formální, neformální a informální vzdělávání (Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

• Kvalifikační vzdělávání, rekvalifikační vzdělávání, firemní vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, zájmové a občanské vzdělávání dospělých.

• Vzdělávání seniorů.

• Role vzdělavatele ve VD: učitel, lektor, tutor, kompetence lektora.

• Dospělý ve vzdělávacím procesu, specifika vzdělávání, problematika vzdělávání dospělých, pedagogicko-psychologické aspekty VD. Formy a metody vzdělávání

• (brainstorming, braintwriting, workshop, koučing), distanční vzdělávání, blended learning.

• Příprava a realizace vzdělávací akce.

• Poradenství ve vzdělávání dospělých.

• Volnočasové aktivity v historii a současnosti, volný čas a životní styl, pedagogické přístupy k volnému času.