PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy mineralogie - MG431P52U
Anglický název: Principles of mineralogy
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MG431P52
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Roman Skála, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
RNDr. Roman Skála, Ph.D.
Záměnnost : MG431P47
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Roman Skála, Ph.D. (01.06.2012)
Přednáška prezentuje základy obecné a systematické mineralogie. V části věnované obecné mineralogii se zabývá
základními fyzikálními a chemickými vlastnostmi minerálů a uvádí je do souvislosti s krystalovou strukturou. Jsou probírány
základy vybraných experimentálních metod používaných ve výzkumu minerálů. Část věnovaná systematické mineralogii
podává stručné informace o vybraných důležitých nerostech, jejich výskytu, vzniku a případně vztahu k jiným minerálům. Pozornost je věnována i otázkám vzniku minerálů a jejich praktickému využití.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (26.10.2011)

Bernard J.H., Rost R. a kol. (1992): Encyklopedický přehled minerálů.

Academia. Praha.

Chojnacki J. (1979): Základy chemické a fyzikální krystalografie.

Academia. Praha.

Chvátal M. (1999): Mineralogie pro první ročník. Krystalografie. Učební texty.

Chvátal M. (2004): Úvod do systematické mineralogie. Učební texty.

Klein C. (2002/2008). Manual of Mineral Science (22nd/23rd Edition).

John Wiley & Sons. NY.

Slavík F., Novák J., Kokta J. (1974): Mineralogie. Academia. Praha.

Wenk H.-R. & Bulakh A. (2004). Minerals their constitution and origin.

Cambridge University Press

Studentům budou dány k dispozici texty přednášek formou PDF souborů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Roman Skála, Ph.D. (01.06.2012)

Zápočet:

Aktivní účast na cvičeních, protokoly z vybraných cvičení, poznávání minerálů a základní informace o nich.

Zkouška:

Znalosti v rozsahu látky přednášek a cvičení a výběru ze studijní literatury. Zkouška probíhá písemnou formou.

Vypracování domácích úkolů zadávaných na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Roman Skála, Ph.D. (01.06.2012)

Obecná mineralogie:

Předmět a historie mineralogie. Náplň mineralogie a její vztahy k ostatním přírodním vědám, hlavní směry výzkumu. Historie mineralogie. Definice krystalu a minerálu. Symetrie. Základní buňka jako základní stavební prvek krystalu, 7 krystalových soustav, Bravaisovy mřížky, uzlové přímky a roviny a jejich vyjádření racionálními indexy, Millerovy indexy, krystalová struktura. Stereografická projekce, plocha, tvar, rovinné grupy, prostorové bodové grupy, rotace, zrcadlení, inverze, symboly bodových grup, krystalové tvary, prostorové grupy, translace, šroubové osy, kluzné roviny, symboly prostorových grup, habitus, dvojčatění, příklady nejběžnějších dvojčatných zákonů, agregáty a jejich základní typy, růstové efekty. Reciproký prostor, Laueho a Braggova rovnice, a Ewaldova konstrukce. Hustota, barva, lesk, vryp, tvrdost, fluorescence a fosforescence, piezoelektrické, pyroelektrické a magnetické vlastnosti. Optické vlastnosti (index lomu, polarizace, dvojlom, disperze, pleochroismus), optická indikatrix, izotropní, jednoosé a dvojosé minerály, polarizační mikroskop. Chemické prvky a vazby. Chemické složení minerálů a výpočet empirických vzorců. Iontové poloměry, poměry poloměrů a koordinační polyedry, dutiny ve strukturách s nejtěsnějším uspořádáním. Obecná pravidla týkající se iontových struktur (Paulingova pravidla). Izomorfie a pevné roztoky, polymorfie a fázové přechody, poruchy v krystalech, radiační defekty (metamiktizace). Experimentální techniky v mineralogii a určování nerostů: Základní makroskopický popis, příprava vzorků pro různé metody, difrakční techniky, metody chemické analýzy, spektroskopické metody, elektronová mikroskopie s vysokým rozlišením.

Systematická mineralogie:

Klasifikace a pojmenování minerálů. Minerální druhy a odrůdy minerálů. Prvky: Krátký popis vybraných prvků. Halidy: halit a fluorit a jejich strukturní aspekty. Sulfidy a další příbuzné minerály: krystalochemie, stručný popis. Oxidy a hydroxidy: Iontové krystalové struktury, popis důležitých oxidů a hydroxidů, hmoty SiO2, základní stavební bloky oktaedrických sítí vrstevných silikátů. Karbonáty a další minerály s trojúhelníkovými aniontovými skupinami: Krystalochemie karbonátů. Vliv iontových poloměrů na koordinační čísla. Fosfáty, sulfáty a další příbuzné minerály: Apatit jako biogenní minerál, významné sulfáty a wolframáty. Silikáty - základní rozdělení. Neso-, soro- a cyklosilikáty: Základní strukturní aspekty, popis vybraných důležitých minerálů. Inosilikáty: Stručný popis důležitých silikátů s řetězcovou vazbou tetraedrů - pyroxeny, pyroxenoidy a amfiboly. Fylosilikáty: krystalová struktura, základní typy vrstevných silikátů. Tektosilikáty: živce (strukturní aspekty), zeolity, další důležité horninotvorné tektosilikáty.

Genetická mineralogie:

Vznik minerálů. Krystalizace vyvřelin, Bowenovo schéma, vznik granitů, pegmatity. Vznik sulfidů na hydrotermálních žilách. Vznik fylosilikátů zvětráváním, jílové minerály. Zvětrávání sulfidů a jejich oxidace. Metamorfní minerály.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK