PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe v oblasti neformálního vzdělávání v geovědách I. - MG431P51
Anglický název: Teaching practice in non-formal education in geosciences I.
Český název: Pedagogická praxe v oblasti neformálního vzdělávání v geovědách I.
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (13.02.2019)
Pedagogická praxe v oblasti neformálního vzdělávání v geologii a přírodních vědách je určena zejména studentům jednooborového učitelského studia a má přispět k rozšíření možností uplatnění absolventů. V rámci praxe I absolvuje posluchač 5 náslechových (ukázkových) hodin a prakticky odučí 10 hodin ve školních či jiných zařízeních a institucích, které se zabývají mimoškolní prací s dětmi a mládeží cca do 19 let. Součástí praxe je úvodní seminář, který posluchače seznamuje s problematikou neformálního vzdělávání v geovědách a dalších přírodovědných oborech. Pozornost je mimo jiné věnována pedagogice a pedagogickému ovlivňování volného času, organizaci volnočasových aktivit, vhodným metodám a organizačním formám výuky i základní legislativě upravující práci s mládeží. Praxe je zakončena reflexní schůzkou s garantem předmětu a lektory sledovaných aktivit.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (13.02.2019)

Hofbauer, B. (2005): Děti, mládež, volný čas. Portál, Praha.

Kaplánek, M. (2017): Volný čas a jeho význam ve výchově. Portál, Praha.

Švecová M., Matějka D. (2017) Přírodní a kulturní dědictví Ústeckého kraje. Náměty pro badatelskou činnost žáků základních a středních škol. Nakl. Dr. Ženka, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (13.02.2019)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

- účast na úvodním semináři (před praxí) a reflexní schůzce (po praxi)

- včasné odevzdání rozvrhu (mailem garantovi předmětu) 

- odevzdání protokolů a DPP pedagogů (není-li stanoveno jinak)

- hospitace 5 ukázkových hodin (akcí) a odevzdání záznamů (poznámek) k tomu pořízených

- odučení předepsaného počtu 10 hodin (akcí)

- odevzdání kompletních příprav pro 3 vyučovací hodiny včetně pracovních listů, testů, her, prezentací (v elektronické podobě), poznámek aj.

- písemné zpracování reflexe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK