PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z geologie a přírodovědných předmětů I. - MG431P44
Anglický název: Pedagogic practice in geology and natural sciences I.
Český název: Pedagogická praxe z geologie a přírodovědných předmětů I.
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (12.02.2019)
Souvislá pedagogická praxe slouží k samostatné výukové činnosti studentů. Pedagogická praxe z geologie a přírodovědných předmětů I je určena především posluchačům jednooborového studia, pro výuku na základní škole nebo na nižším stupni osmiletého gymnázia. Je organizována přednostně na fakultních školách PřF UK, v odůvodněných případech i na jiných školách, přičemž alespoň jedna ze souvislých praxí proběhne na území hl. m. Prahy. Během praxe I provádějí studenti jednak hospitace (4 náslechy), jednak vlastní výukovou činnost pod vedením fakultního učitele. Praxe trvá zpravidla 6 týdny, skutečná délka je vázána na počet odučených hodin v rámci učebního plánu a rozvrhu školy. Je třeba odučit celkem 20 hodin v předmětech, kde je probíráno geologické učivo, nebo v jiných přírodovědných předmětech. V rámci těchto hodin je třeba realizovat i laboratorní práce, praktické cvičení, vycházku či exkurzi. Podrobnosti jsou upřesňovány pokyny studijního oddělení, pokyny garanta předmětu a na informativní schůzce pořádané na začátku semestru, ve kterém praxe probíhá.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (12.02.2019)

Borůvková, J. - Šulcová, R. - Marada, M.: Příprava, organizace a realizace pedagogické praxe. UK v Praze, PřF 2002

Mazáčová N.: Pedagogická praxe. UK, Pedagogická fakulta, 2014. 74 s.  Dostupné na https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-pedagogicka_praxe.pdf

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (12.02.2019)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

- účast na informační schůzce (před praxemi) a reflexní schůzce (po praxích)

- včasné odevzdání rozvrhu (mailem garantovi předmětu) 

- odevzdání formulářů A+B, C a DPP pedagogů (není-li stanoveno jinak)

- hospitace předepsaného počtu hodin (4 VH) a odevzdání záznamů z hospitací (náslechových hodin) ke kontrole

- odučení předepsaného počtu hodin: 20 (15 - 18 vyučovacích hodin, 2 - 4 h laboratorní práce/praktická cvičení/exkurze)

- odevzdání kompletních příprav pro 10 vyučovacích hodin včetně pracovních listů, testů, her, prezentací (v elektronické podobě), poznámek aj. plus 1 přípravu pro praktická cvičení

- vedení geologické / přírodovědné exkurze a odevzdání podkladů k exkurzi včetně přípravy na exkurzi, trasy, pracovních listů a hodnocení ke kontrole

- písemné zpracování reflexe

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK