PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geochemie stabilních izotopů - MG431P30
Anglický název: Stable isotope geochemistry
Český název: Geochemie stabilních izotopů
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 00 Uvod.pdf doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: ZACHAR (29.04.2002)
Stabilní izotopy vodíku, kyslíku, uhlíku, síry, dusíku, mezinárodní izotopové standardy, techniky přípravy vzorků pro hmotnostně-spektrometrická stanovení, frakcionační mechanismy stabilních izotopů, variace izotopového složení lehkých prvků v přírodě, izotopové složení přírodních vod, interakce voda - hornina, geotermometrie magmatických a metamorfních hornin, využití stabilních izotopů v petrologii sedimentárních hornin, ložiskové geologii a enviromentálních studiích
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (12.03.2019)

Základní literatura:
Hladíková J. (1988): Základy geochemie stabilních izotopů lehkých prvků. - Skripta UJEP, Brno, 95 str.
Sharp Z (2007): Principles of stable isotope geochemistry. ISBN 0-13-009139
White WM : Isotope geochemistry. 
Ostatní zdroje:
<http://wwwrcamnl.wr.usgs.gov/isoig/isopubs/itchch2.html>
Kendall C. and Caldwell E.A. (1998): Fundamentals of isotope geochemistry.- In: Kendall C. and McDonnell J.J., eds.: Isotope tracers in catchment hydrology. - Elsevier Science B.V., Amsterdam, 51-86.
<http://www.ggl.ulaval.ca/cgi-bin/isotope/generisotope.cgi> (frakcionační faktory)

Rolinson H.R. (1993): Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. - Longman Scientific & Technical, Harlow, 266-315.
Hoefs J. (1997, 2004): Stable isotope geochemistry. - Springer-Verlag, 4 th ed., Berlin, 201 str.
Faure G. (1986): Principles of isotope geology. - J.Wiley & Sons, New York, 589 str.
Valley J. V. and Cole D.R., eds. (2001): Stable isotope geochemistry. - Reviews in mineralogy and geochemistry, Vol. 43, Miner. Soc. Amer. and Geochem. Soc., Washington, 662 str.
Valley J. V., Taylor H. P., Jr. and O'Neil J. R., eds. (1986): Stable isotopes in high temperature geological processes. - Reviews in mineralogy, Vol. 16, Miner. Soc. Amer., 570 str.
Fritz P. and Fontes J. Ch., eds. (1980): Handbook of enviromental isotope geochemistry, Vol.1. - Elsevier, Amsterdam, 545 str.
Lajtha K. and Michener R.H., eds. (1994): Stable isotopes in ecology and enviromental science. - Blackwell Sci. Publications, Oxford, 316 str.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (01.06.2012)

Každý student musí absolvovat nejprve písemnou zkoušku (90 minut), která se skládá z písemného testu (40-50 otázek, většina otázek je typu vyberte správnou odpověď z uvedených možností) a 4 příkladů ke spočítání (aplikace termometrie).

Hodnocení testu: správná odpoveď (+2 body), nesprávná odpoveď (-2 body), žádná odpověď (0 bodů), za správně vypočtený příklad +5 bodů. Známkování: výborně (80% a více), velmi dobře (60% a více), dobře (35% a více), neuspěl (méně než 35 % ze 100% možných bodů).

Pro opravu známky z pásemného testu je možné domluvit si ústní přezkoušení.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (01.06.2012)

1. Úvod, obecná charakteristika izotopů, výklad základních pojmů a vztahů, hlavní procesy frakcionace izotopů. Základy hmotnostní spektrome­trie, měření, standardy.

2. Analytické techniky (IRMS hmotová spektrometrie, laserová mikrosonda, SIMS, SHRIMP, multikolektor ICP-MS).

3. Matematické modely popisující chování izotopů v uzavřeném a otevřeném systému

4. Izotopy vodíku a kyslíku, technika přípravy vzorků, užívané mezinárodní standardy, hlavní frakcionační mechanismy v přírodě. Izotopy kyslíku a vodíku v hydrosféře a izotopové složení vod různého původu.

5-6. Geotermometrie magmatických a metamorfních hornin, původ magmat, interakce voda-hornina. Příklday termometrických výpočtů.

7. Izotopy uhlíku, příprava vzorků, mezinárodní standardy, frakcionační mechanismy v přírodě, zastoupení v hlavních rezervoárech.

8. Izotopy síry, příprava vzorků, mezinárodní standardy, frakcionační mechanismy v přírodě, zastoupení v hlavních rezervoárech.

9. Paleoklimatologie

10. Aplikace stabilních izotopů lehkých prvků při studiu sedimentárních procesů, diageneze a zvětrávání (karbonátové horniny, silicity, fosfáty, jílovité horniny, sedimentární organická hmota).

11. Aplikace stabilních izotopů lehkých prvků v lo­žiskové geologii

12. Izotopy dusíku, jejich zastoupení v přírodě, koloběh dusíku v přírodě. Aplikace stabilních izotopů lehkých prvků v geochemii životního prostředí: sledování koloběhu dusíku, kontaminace podzemních vod dusičnany, využití izotopového složení síry a kyslíku antropogenních sulfátů při studiu kontaminace životního prostředí.

13. Další prvky, u kterých se sleduje poměr jejich stabilních izotopů (Li, B, Cl, Si, Fe, aj.).

Pro zájemce bude zorganizována návštěva laboratoře stabilních izotopů Českého geologické služby v Praze- Barrandově - termín bude upřesněn během semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK