PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Jílová hmota v geologických procesech - MG431P27
Anglický název: Clay matter in geological processes
Český název: Jílová hmota v geologických procesech
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. David Hradil, Ph.D.
Neslučitelnost : MG421P19
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (20.04.2018)
Přednáškový cyklus nabízí komplexní přehled o všech hlavních směrech jílové vědy - jílové mineralogie, geologie, chemie i technologie. Vzhledem k tomu, že je přednáška určena především geologickým oborům, jsou ale některá témata více akcentována. Jde zejména o detailní popis laboratorní praxe vedoucí ke správné identifikaci jílových minerálů v přírodních materiálech s využitím moderních analytických metod a dále o význam jílových minerálů pro interpretaci geologických procesů a prostředí jejich vzniku. Jíly jsou tak prezentovány jako účinné paleotermometry v sedimentárních pánvích, jako citlivé indikátory paleoklimatu nebo i současného antropogenního znečištění životního prostředí. Zvláštní akcent je věnován také ekonomicky významným jílovým horninám (bentonity, kaoliny), a to nejen z hlediska ložiskově-geologického, ale i mineralogického, které je klíčové při popisu vazeb mezi jílovou strukturou a jejími vlastnostmi.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (20.04.2018)

Povinná studijní literatura

David Hradil: Průvodce kursem "Jíly v geologických procesech" - nepublikovaný text, distribuovaný pro potřeby kurzu v jeho průběhu

Vladimír Šucha: Íly v geologických procesoch.Bratislava, Univerzita Komenského, 2001, 159 s.

Doporučená literatura

Zdeněk Weiss, Miloš Kužvart:Jílové minerály: jejich nanostruktura a využití.Praha, Karolinum, 2005, 281 s.

D.M.Moore, R.C. Reynolds: X-ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals. Oxford University Press, UK, 1997.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (20.04.2018)

Požadavky ke zkoušce

Zvládnutí tématu v rozsahu dle povinné studijní literatury.

Referát na zvolené téma zpracovaný ze soudobé vědecké literatury (zadán v průběhu kurzu).

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (20.04.2018)

Okruh 1:  Jílové minerály

1 Definice (jíl, jílový minerál), klasifikace jílových struktur

2 Mineralogie a krystalochemie jílových minerálů

3 Metody identifikace jílových minerálů

4 Práce s jílovými minerály v laboratoři

 

Okruh 2: Zvětrávání hornin

1 Příčiny, projevy a mechanismy zvětrávání hornin

2 Laterity a kaoliny

3 Jílové minerály v půdách a recentních sedimentech

4 Jílové minerály při rekonstrukci paleoklimatu

5 Antropogenní vlivy na zvětrávání

 

Okruh 3: Klastické sedimenty

1 Sedimentace a diageneze, jílové paleotermometry

2 Jílové horniny

3 Jílové minerály v pískovcích

 

Okruh 4: Hydrotermální procesy

1 Jíly a vulkanická činnost

2 Vznik a vlastnosti bentonitů

 

Okruh 5: Využití jílů v tradičních i moderních technologiích

1 Vztah struktury a užitečných vlastností jílových minerálů

2 Od tradičních k moderním aplikacím (ochrana životního prostředí, úložiště radiokativních odpadů, nové materiály s jílovými matricemi)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK