PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedogeochemie - MG431P10
Anglický název: Pedogeochemistry
Český název: Pedogeochemie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr.
Vyučující: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr.
Anotace -
Složení půdy. Minerální složky půd. Půdní organická hmota. Fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Přehled klasifikace půd. Zdroje, formy a chování prvků v půdě. Kontaminace půd.
Poslední úprava: Borůvka Luboš, prof. doc. Ing., Dr. (04.04.2018)
Literatura -

Pavlů, L. (2018): Základy pedologie a ochrany půdy. Skriptum ČZU Praha.
Němeček, J., Smolíková, L., Kutílek, M. (1990): Pedologie a paleopedologie. Academia, Praha
Tomášek, M. (2007): Půdy České republiky. Česká geologická služba, Praha
Němeček J. a kolektiv (2011): Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. ČZU a VÚMOP, Praha
Šarapatka, B. (2014): Pedologie a ochrana půdy. Univerzita Palackého, Olomouc.
Kozák, J., a kolektiv (2009): Atlas půd České republiky. MZe a ČZU Praha
Němeček, J., Vácha, R., Podlešáková, E. (2010): Hodnocení kontaminace půd v ČR. VÚMOP Praha
Hruška, J., Cienciala, E. (eds.) (2005): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví. Česká geologická služba, Praha
Brady, N.C., Weil, R.R. (1999): The Nature and Properties of Soils. Simon & Schuster, New Jersey
Sparks, D.L. (2003): Environmental Soil Chemistry. Academic Press, Sand Diego, California
Sposito, G. (2008): The Chemistry of Soils. Oxford University Press, New York

Poslední úprava: Borůvka Luboš, prof. doc. Ing., Dr. (13.05.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Znalost základního složení půdy

Znalost fyzikálních a chemických vlastností půdy

Základní znalost o klasifikaci půd

Znalost koloběhu hlavních skupin prvků a jejich chování v půdě

Poslední úprava: Borůvka Luboš, prof. doc. Ing., Dr. (24.04.2014)
Sylabus -

Úvod; půda - definice, význam, funkce; pedosféra

Vznik a vývoj půdy, půdotvorné faktory a podmínky

Složení půdy, půdní minerály

Fyzikální vlastnosti půdy: zrnitost půdy, půdní struktura, pórovitost půdy

Voda v půdě; půdní vzduch; teplo v půdě

Půdní organická hmota

Koloidní systém půdy; půdní roztok

Půdní reakce; půdní sorpce (mechanismy sorpce, půdní sorpční komplex)

Půdní organismy a biologická činnost v půdě

Klasifikace půd: principy, taxonomická klasifikace půd ČR, přehled půdních jednotek

Koloběhy, zdroje, bilance a přeměny prvků v půdě; formy, frakcionace a speciace prvků; význam a působení; vliv člověka

Potenciálně rizikové prvky v půdě

Cizorodé organické látky v půdě

Ochrana půdy (kontaminace, limity, vulnerabilita, remediace)

Poslední úprava: Borůvka Luboš, prof. doc. Ing., Dr. (24.04.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK