PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pedogeochemie - MG431P10
Anglický název: Pedogeochemistry
Český název: Pedogeochemie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr.
Vyučující: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr. (04.04.2018)
Složení půdy. Minerální složky půd. Půdní organická hmota. Fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Přehled klasifikace půd. Zdroje, formy a chování prvků v půdě. Kontaminace půd.
Literatura -
Poslední úprava: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr. (24.04.2014)

Němeček, J., Smolíková, L., Kutílek, M. (1990) Pedologie a paleopedologie. Academia, Praha
Šimek, M. (2005): Základy nauky o půdě 1. Neživé složky půdy. Skriptum. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Šimek, M. (2003): Základy nauky o půdě 3. Biologické procesy a cykly prvků. Skriptum. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Šimek, M. (2004): Základy nauky o půdě 4. Degradace půdy. Skriptum. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Němeček J. a kolektiv (2011): Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. ČZU, Praha
Němeček, J., Vácha, R., Podlešáková, E. (2010): Hodnocení kontaminace půd v ČR. VÚMOP Praha
Hruška, J., Cienciala, E. (eds.) (2005): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví. Česká geologická služba, Praha
Brady, N.C., Weil, R.R. (1999): The Nature and Properties of Soils. Simon & Schuster, New Jersey
Sparks, D.L. (2003): Environmental Soil Chemistry. Academic Press, Sand Diego, California
Sposito, G. (2008): The Chemistry of Soils. Oxford University Press, New York

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr. (24.04.2014)

Znalost základního složení půdy

Znalost fyzikálních a chemických vlastností půdy

Základní znalost o klasifikaci půd

Znalost koloběhu hlavních skupin prvků a jejich chování v půdě

Sylabus -
Poslední úprava: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr. (24.04.2014)

Úvod; půda - definice, význam, funkce; pedosféra

Vznik a vývoj půdy, půdotvorné faktory a podmínky

Složení půdy, půdní minerály

Fyzikální vlastnosti půdy: zrnitost půdy, půdní struktura, pórovitost půdy

Voda v půdě; půdní vzduch; teplo v půdě

Půdní organická hmota

Koloidní systém půdy; půdní roztok

Půdní reakce; půdní sorpce (mechanismy sorpce, půdní sorpční komplex)

Půdní organismy a biologická činnost v půdě

Klasifikace půd: principy, taxonomická klasifikace půd ČR, přehled půdních jednotek

Koloběhy, zdroje, bilance a přeměny prvků v půdě; formy, frakcionace a speciace prvků; význam a působení; vliv člověka

Potenciálně rizikové prvky v půdě

Cizorodé organické látky v půdě

Ochrana půdy (kontaminace, limity, vulnerabilita, remediace)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK