PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Geochemie vody - MG431P09
Anglický název: Aqueous geochemistry
Český název: Geochemie vody
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (17.02.2014)
Kurz se zabývá interakcemi mezi pevnou fází a vodou, geochemickými procesy rozpouštění srážení, disociace, hydrolýzy, adsorpce, oxidace a redukce. Jsou zmíněny základní fyzikálně-chemické parametry vod. Součástí kurzu jsou základy termodynamiky, chemických rovnováh a kinetiky v geochemických systémech. Závěrečná část je věnována numerickému modelování geochemických procesů pomocí programu PHREEQC.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (17.02.2014)

D. Langmuir (1997): Aqueous environmental geochemistry. Prentice Hall.
C.A.J. Appelo a D. Postma (2005): Geochemistry, groundwater and pollution. 2nd Edition, Balkema.
T.Pačes (1983): Základy geochemie vod. Academie Praha.

Další studijní literatura a prezentace v podobě PDF jsou předány studentům v průběhu semestru a jsou umístěny v Moodle:

http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=966

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (10.11.2011)

Požadavky: pro zápočet účast na cvičeních a vypracování protokolů k domácím cvičením; pro zkoušku závěrečný písemný test

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (10.11.2011)

Definice vody, výskyt, rozpuštěné a suspendované látky, fyzikálně-chemické parametry vod (Eh, pH, konduktivita). Procesy interakcí pevná fáze-voda (srážení a rozpouštění, disociace, hydrolýza, hydratace, oxidace a redukce). Rovnováhy chemických reakcí, termodynamické veličiny, aktivitní produkt Q, rovnovážná konstanta K, index nasycení SI. Karbonátová chemie, stabilita kalcitu, měření alkalinity. Interakce žula-voda, bazalt-voda a konstrukce aktivitních diagramů. Adsorpční procesy, CEC, pHzpc, modely adsorpčních izoterem, iontově-výměnné modely, elektrostatické adsorpční modely. Oxidačně-redukční procesy, konstrukce Eh-pH diagramů, redoxní zóny, geochemie železa. Chemická kinetika, základní kinetické zákony, vliv teploty na kinetiku, geochemické příklady kinetických procesů. Úvod do počítačových simulací interakcí voda-hornina, speciační modelování (PHREEQC).

Forma výuky: 13 dvouhodinových přednášek v rozsahu uvedeného sylabu, 13 dvouhodinových cvičení s praktickým zaměřením na výpočty geochemických rovnováh

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK